РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МАЛАРИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ХИМИОПРОФИЛАКТИКА (по материали на СЗО-2012 г.)

10/5/2014

Изх. № НЗБ-13-1442/09.05.2014 г.
 
ДО  Д-Р …………………………..
………………………........………..
 
Относно: надзора на внасяните паразитози и рисковете от поява на местна малария в страната
 
УВАЖАЕМИ/А  Д-Р .......................................,
 
През 70-80-те години на 20-ти век маларията беше ликвидирана в почти всички страни от Европейския регион. След 1990 г. местната трансмисия в страните от Централна Азия и Кавказ предизвика няколко епидемии. В съседна Турция маларията все още продължава да е сериозен проблем. Нарастващият внос на малария от ендемични страни създава епидемиологичен и клиничен риск за България.
 
У нас ежегодно се диагноситицират случаи на малария, като за периода 1996-2013 г. техният брой е 2979, а само през 2013 г.  регистрираните случаи са 8.  От внесена тропическа малария са починали 17 души.
 
Недостатъчната клинико-епидемиологична насоченост на медицинските специалисти към това заболяване и все по-често срещаната резистентност на причинителя на малария тропика към основните химиотерапевтици водят до тежки последици за болните и създават риск от  поява  на местна малария в страната. За това допринасят и усилената миграция на населението, ограничената информация за българските граждани, които заминават за или се завръщат от ендемични за малария страни, подценяването на опасността от внос и разпространение на инфекцията.
 
Във връзка с това и писмо на МЗ № 33-08-21/07.05.2014 г. за изпълнение на препоръките на Глобалната маларийна програма на СЗО, с цел осъществяване на ефективен контрол на вноса и разпространението на малария е необходимо специалистите от лечебните заведения за болнична и доболнична медицинска помощ и ръководствата на МБАЛ:
  • Да препоръчват на своите пациенти, заминаващи за „маларични“ страни провеждане на профилактика преди, по време на престоя и след завръщане в България, съобразно препоръките на СЗО, публикувани на страницата на РЗИ-Силистра http://rzi-silistra.com в меню „Актуална информация”, подменю „Лечебни заведения” - рубрика „Информация“.
Химиопрофилактиката и лечението на лица пътуващи до/от ендемични за малария страни да се консултира при необходимост от лекар-специалист по медицинска паразитология.
  • Да осигурят изследване за малария на лица с неясно температурно състояние и/или данни за анемия и хепатоспленомегалия, посетили страни с разпространена малария през последните три години или преболедували малария извън територията на РБългария.
  • Да не изписват Хинин и хининови препарати, преди вземането на кръвните проби.
  • Да осигурят готовност за хоспитализация и лечение на болни с малария, като поддържат в постоянна наличност антималарийни препарати за лечение във вътрешните и детски отделения към многопрофилните болници за активно лечение.
Дейностите по контрола, диагностиката и профилактиката на внасяните паразитози са регламентирани с Наредба № 17/30.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести (ДВ бр. 71 от 2008 г.).
 
 
С уважение,
Д-Р ТЕОДОРА  НАЧЕВА
Директор на РЗИ
 
 

Прикачени файлове