Търг за определяне на наемател на площ за монтиране на автомат за топли напитки

8/5/2012
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СИЛИСТРА
 
З А П О В Е Д
№02-01-62/ 08.05.2012г.
 
     На основание чл.16, ал.2 и чл.23, вр.чл.19, ал.1 и 3 от ЗДС и чл.16, вр. чл.51 от ППЗДС,
 
НАРЕЖДАМ:
 
 1. Провеждане на  търг: с тайно наддаване в открито заседание за определяне на наемател на площ за монтиране на автомат за топли напитки.
 2. Обект на търга: 1 кв.м. от фоайето на първия етаж в административната сграда на РЗИ-Силистра, ул.Петър Мутафчиев № 82.
 3. Срок на наемното отношение:1 година
 4. Дата на провеждане: търгът ще се проведе на 15.06.2012г., след публикуване на обявата за провеждане на търга в един централен ежедневник и един местен вестник, както и на интернет страницата на РЗИ-Силистра, най-малко 30 дни преди крайния срок за приемане на заявленията за участие.
 5. Място на провеждане на търга: Сградата на РЗИ, гр.Силистра, ул.”Петър Мутафчиев” № 82, І етаж.
 6. Начален час на търга: 10.00 часа.
 7. Дата на провеждане на повторен търг: в случай, че на търга не се яви кандидат отговарящ на нормативните и тръжните условия, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг.
 8. Начален час на повторния търг: 10.00 часа.
 9. Първоначална наемна цена: 50 лв. месечно.  Към наемната сума не се начислява ДДС.  Наемната цена включва -  ползване на площта и ел. енергия. Водата се осигурява от наемателя за негова сметка.
 10. Цената се предлага в лева и се заплаща в лева до 10 число на текущия месец.
 11. Размер на депозит за участие- парична вноска в размер на 50 лева.
 12. Огледи на местото, предмет на търга  може да се извършва от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.
 13. Участниците в търга следва да представят в РЗИ - Силистра, ул.”Петър Мутафчиев” № 82   предложението си не по-късно от 17.00 часа на 14.06.2012 г.
 14. Определям състав на  тръжната комисия:
 15. Утвърждавам тръжната документация, която да се продава в РЗИ, гр.Силистра, ул.”Петър Мутафчиев” № 82., в стая „Каса”, всеки работен ден в рамките на работното време на инспекцията. Цена на тръжната документация 5 лв.
 
Копие от заповедта да се представи на съответните лица за сведение и изпълнение.
 
 
ДИРЕКТОР:...................................
                /д-р Константин Попов/