ТРИХИНЕЛОЗА – на вниманието на медицинските специалисти

18/10/2011
 
Във връзка с писмо на Главния държавен здравен инспектор (изх. № 16-00-117 от 03.10.2011г.) Ви напомняме за необходимостта  от повишено внимание и клинико-епидемиологична насоченост за случаи на трихинелоза през зимния сезон.
Трихинелозата е една от водещите зоонози в РБългария. През последните 5 години (2006-2011 г.) в страната са регистрирани общо 25 епидемични взрива и са диагностицирани 21 спорадични случая. От установените 1793 лица консумирали инфектирани месни продукти,  при 776 от тях е доказана трихинелоза, а 489 са били хоспитализирани.
От началото на 2011 г. до момента в страната са регистрирани 39 случая на трихинелоза и два епидемични взрива на територията на РЗИ-София област и РЗИ-Стара Загора.
По-голямата част от заболелите се регистрират през зимните месеци (декември-март), като най-честата причина за възникване на заболяването е консумацията на месо и месни продукти от домашни и диви прасета без предварителен ветеринарен контрол и лабораторно изследване (трихинелоскопия).
Във връзка с предстоящия епидемичен сезон, с цел предотвратяване възникването на взривове от трихинелоза Ви напомняме за:
 
  1. Повишена клинико-епидемиологична насоченост за трихинелоза, с оглед на ранната диагностика и етиологична терапия, с цел избягване на тежките усложнения на заболяването.
  2. Снемане на епидемиологична анамнеза с насоченост за трихинелоза при пациенти с гастроентероколит, миалгия, периорбитален едем, грипоподобни оплаквания, еозинофилия и наличие на епидемиологични данни за консумация на месо или месни продукти от домашни или диви свине, без извършен ветеринарен контрол.
  3. Насочване за серологично изследване в Медико-диагностична лаборатория на съмнителните за трихинелоза пациенти.
  4. Незабавно съобщаване в РЗИ–Силистра, отдел „Противоепидемичен контрол” на съмнителни за трихинелоза пациентни: телефон (086/816 141), факс (086/816 148) или електронна поща nzb@rzi-silistra.com и с бързо известие, в срок от 24 часа;
  5. Стриктно спазване изискванията на действащата нормативна уредба;
  6. Наредба № 21/2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните заболявания;
  7. Наредба № 5/2006 г. за диагностика, профилактика и контрол на местните паразитози;
  8. Наредба № 4/2000 г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително отравяне.
 
 
 
 
                                                                                                              Директор на РЗИ
                                                                                          /Д-р К. Попов/