Малка обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво"

24/6/2011
  
ДО неограничен брой участници
 
ПОКАНА
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
 
Във връзка с изпълнение на малка обществена поръчка по чл.2, ал.1, т.2 и чл. 2а, ал.1 от Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Доставка на гориво (Дизелово моторно гориво 10 ppm E5 ЕКП:02141000042 /евродизел/) за отопление на РЗИ– Силистра, през отоплителния сезон 2011-2012  г.”
Ви каня да изпратите или представите оферта за изпълнението на поръчката, в срок до 24.06.2011 г., 16.00 часа, в деловодството на РЗИ-Силистра, находящо се на адрес: Силистра, ул. “Петър Мутафчиев” № 82.
 
Оферти ще се приемат и по факс или електронна поща.
 
Описание предмета на поръчката:
Вид гориво и прогнозни количества:
1. Дизелово минерално гориво 10 ppm E5 ЕКП: 02141000042 /евродизел/ – 10000 л;
Предметът на поръчката е неделим.
При зареждане на горивото се допуска делимост не по-малка от 2 тона на една доставка.
Зареждането на горивото да се извършва чрез транспорт на доставчика до склада на котелната централа, намиращ се в сградата на РЗИ - гр.Силистра, ул.Петър Мутафчиев №82.
Заплащането на горивото ще се извършва по банков път до 20 дни след  датата на получаване на фактурата.
Изпълнителят следва да е специализиран в доставка на горива, да е с доказан опит в изпълнение на подобни доставки, да разполага с транспорт, оборудван с брояч, замерен и пломбиран от оторизиран орган.
 
Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу, за удостоверяването или съществуването на които трябва да представят съответните доказателства – оригинали или копия, заверени с мокър печат “Вярно с оригинала” от законния представител на участника или от лице, което е овластено изрично за това действие по силата на пълномощно с нотариална заверка на подписа, а именно:
1. Заявление за участие, в което е отбелязан срок за валидност на  направените предложения, който не може да е по-малък от 10 дни.
2. Пълномощно на лицето, подписващо заявлението, в случай че заявлението (както и други документи от него) не са подписани от представляващия/те кандидата, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител.
3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал.5  от ЗОП;
5. Оферта в свободен текст, съдържаща предложения по всички показатели, подлежащи на оценяване.
Изброените документи се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, адреса и телефоните за контакти с депозиралия го участник. Когато офертите са изпратени по факс или ел.поща, същите се разглеждат независимо, че не са поставени в плик.
 
Критерий за оценка на офертите: Икономическинай-изгодна офертапри следните показатели за определяне на комплексната оценка:
1. Цена с включен ДДС за 1000 литъра гориво – (Дизелово минерално  гориво 10 ppm E5 ЕКП: 02141000042 /евродизел/) максимална оценка П1 - 90 точки;
За този показател се посочва цената на 1000 литра гориво с включен ДДС и всички разходи по доставката, вкл. транспортни разходи до склада на РЗИ-Силистра.
          
Числов израз на оценката по този показател (П1) са точките, които се изчисляват по следната формула - П1 = К1хТ1, където:
 • К1 = Cmin/Co;
 • Cmin- най-ниска цена
 • Со - предложена цена на оценяваната оферта;
 • Т1 = 90 - теглови коефициент на показателя.
2. Предложен срок на отложено плащане - определя се в календарни дни, считано от датата на получаване на фактурата
 • за предложени 20 дни отложено плащане - 0 точки
 • за предложени от 21 до 60 дни отложено плащане – 3 точки
 • за предложения от 61 до 90 дни – 5 точки
              
3. Лихвен процент за просрочени плащания изразен чрез ОЛП + допълнителни проценти - максимална оценка  за П3- 5 точки;
Числов израз на оценката по този показател (П3) са точките, които се изчисляват по следната формула – П3= К3хТ3, където:
 • К3= Cmin/Co;
 • Cmin - най-малко допълнителни проценти над ОЛП в офертите на участниците, но число различно от „0”;
 • Со – предложени проценти над ОЛП в оценяваната оферта;
 • Т3= 5 - теглови коефициент на показателя.
В случай, че участник предложи да не събира неустойка при просрочени плащания, той получава максималния брой точки плюс още 2 точки..
              
4. Срок на доставка на горивото – определен в календарни дни
Числов израз на оценката по този показател (П4) са точките, които се изчисляват по следната формула – П4 = К4хТ4, където:
 • К4= Cmin/Co;
 • Cmin - най-краткия срок
 • Со - предложения срок в оценяваната оферта;
 • Т4 = 10 - теглови коефициент на показателя.
 Всички коефициенти се изчисляват до втория знак  след десетичната запетая.
 
               К компл. = П1 + П2 + П3+ П4
 
На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка. Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки. При получаване на равен брой точки с предимство е участникът, предложил по-ниска цена.
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Д-Р КОНСТАНТИН ПОПОВ
Директор на Регионална здравна инспекция Силистра