Дейност на дирекция "Здравен контрол"

9/11/2010

м. Октомври 2010 г.

І. Административно-наказателна дейност.

През месец октомври 2010  година здравните инспектори от дирекцията са извършили 501 проверки на обекти с обществено предназначение – хранителни и нехранителни.

За допуснати отклонения от санитарно-хигиенните изисквания са връчени 131 предписания за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки със 167 мероприятия за проверка.

За извършени нарушения са съставени и връчени 4 акта – на физически и юридически лица. Издадени са 2 броя наказателни постановления на обща сума 200 лева.

За извършени нарушения са връчени и 14 броя заповеди за спиране на експлоатацията на обекти или на дейностите в тях.

Поради нередовна здравна документация от работните си места в обектите за производство и търговия с храни са отстранени 12` лица.

ІІ. Дейност по мониторинга на водите за питейно-битови нужди в регион Силистра.

През месец октомври 2010 година  са взети водни проби от 23 населени места в областта. 

Изследвани са 31 броя водни проби питейна вода, взети от консуматорите от централно водоснабдени населени места по химични показатели. Отклонения от нормите по показател „нитрати” са констатирани при две от тях, взети съответно от КП Кметство с. Поляна и КП ЦДГ с. Попина.

Броя на изследваните проби питейна вода  при консуматорите от централно водоснабдени населени места по микробиологични показатели е 31. Отклонения от нормите не са констатирани.

През изтеклия период за обективизиране на държавния здравен контрол са взети 327 проби за химичен и микробиологичен анализ. 

Д-р Пламен Илиев
Директор на РИОКОЗ