Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести"

9/11/2010

м. Октомври 2010 г.

І. Текущ здравен контрол

1. Противоепидемичен контрол

Здравните инспектори от отдел "Противоепидемичен контрол” са извършили 113 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове и др.); по надзора на острите вяли парализи и във връзка  с изпълнение изискванията на наредбата забраняваща тютюнопушенето в лечебните заведения.

2. Противопаразитологичен контрол

В 17 обекта (амбулатории на лични лекари, детски и социални заведения) е извършен противопаразитологичен контрол, относно изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на малария, ехинококоза и други паразитози.

3. Лабораторен контрол

В 15 от проверените обекти е осъществен лабораторен контрол. Взети са 87 проби от ръце, инструменти, апаратура, постелъчно и работно облекло, външна среда и др., удостоверяващи качеството на дезинфекциите и стерилизациите в здравни и лечебни заведения, като в 4% от тях е установен незадоволителен резултат. Предприети са административни мерки. При осъществения паразитологичен контрол в детски и социални заведения са взети 142 проби. Установени са 5 лица с ентеробиоза. Връчени са предписания за провеждане на лечение и последващи контролни изследвания на положителните. В пробите от външна среда не са установени яйца на паразити.

4. Административно-наказателна дейност

За констатирани при проверките нарушения  инспекторите от отдел "Противоепидемичен контрол" са връчили 33 предписания с мерки за подобряване на противоепидемичния режим, за  изследване на контактните в  заразните огнища и за провеждане на сезонна противогрипна профилактика. Съставен е 1 акт за административни нарушения на родител, отказал имунизации на детето си. Издадено е 1 наказателно постановление на стойност 100 лв.

ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести

Извършени са епидемиологични проучвания на 23 болни с различни заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки в заразните огнища. 

ІІІ. Имунопрофилактика 

В Имунизационният кабинет е извършена противогрипна ваксинация на 27 лица.

ІV. Административни услуги

  • Заверка на здравни книжки 
  • Сертификат за имунизационно състояние – 8 бр.
  • Хигиенно заключение за  лечебно заведение – 2 бр.

V. Медицински изследвания

1. Микробиологични – изработени са 153 проби по клинични, профилактични и противоепидемични показания

2. Санитарно-микробиологични – изработени са 356 проби взети от лечебни, детски  и учебни заведения, от води и храни, от обекти в областта на общественото хранене, като при 15 % от тях са установени неудовлетворителни резултати и са предприети съответни административно-наказателни мерки (предписания и актове).

3. Паразитологични –  изработени са 334 проби от деца и персонал в детски и социални заведения, на лица за здравни книжки, на деца постъпващи в детски заведения и др. Извършени са 435 изследвания по клинични и профилактични показания, при които са установени 6 лица с ентробиоза (дребни глисти).

4. Санитарно-паразитологични –  изследвани са 20 проби, взети от детски заведения. Не са установени положителни резултати. 

VІ. Участия в комисии

Участие в областната комисия за освобождаване от имунизации по трайни медицински противопоказания.

Д-р Теодора Начева
Директор на дирекция "НЗБ"