Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести"

13/12/2010

м. Ноември 2010 г.

І. Текущ здравен контрол

1. Противоепидемичен контрол

Здравните инспектори от отдел "Противоепидемичен контрол" са извършили 100 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове и др.); по надзора на острите вяли парализи и във връзка  с изпълнение изискванията на наредбата забраняваща тютюнопушенето в лечебните заведения.

2. Противопаразитологичен контрол

В 12 обекта (амбулатории на лични лекари, детски и социални заведения) е извършен противопаразитологичен контрол, относно изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на малария, ехинококоза и други паразитози.

3. Лабораторен контрол

В 24 от проверените обекти са извършени лабораторни проверки. Взети са 38 проби от ръце, инструменти, апаратура, постелъчно и работно облекло, външна среда и др., удостоверяващи качеството на дезинфекциите и стерилизациите в здравни и лечебни заведения. Установени са 3 проби с незадоволителен резултат (8 %). Във връзка с паразитологичния контрол в детски и социални заведения са взети 180 проби от деца и персонал и са установени 4 лица с ентеробиоза. На положителните ще бъде проведено лечение и ще бъдат извършени контролни изследвания. 

4. Административно-наказателна дейност

За констатирани при проверките нарушения  инспекторите от отдел "Противоепидемичен контрол” са връчили 5 предписания с мерки за подобряване на противоепидемичния режим и за  изследване на контактните в  заразните огнища. Съставен е 1 акт за административно нарушение и са връчени 2 наказателни постановления на обща стойност 200 лв.

ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести

Извършени са епидемиологични проучвания на 23 болни с различни заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки в заразните огнища. 

ІІІ. Имунопрофилактика 

В Имунизацинният кабинет са извършени 16 имунизации с противогрипна ваксина Инфлувак и 1 имунизация с комбинирана ваксина Twirix (срещу хепатит тип А и В).

ІV. Административни услуги

  • Заверка на здравни книжки 
  • Сертификат за имунизационно състояние – 2 бр.
  • Хигиенно заключение за  лечебно заведение – 7 бр.

V. Медицински изследвания

1. Микробиологични – изработени са 66 проби по клинични, профилактични и противоепидемични показания.

2. Санитарно-микробиологични – изработени са 460 проби взети от лечебни, детски  и учебни заведения, от води и храни, от обекти в областта на общественото хранене, като при 11% от тях са установени неудовлетворителни резултати и са предприети съответни административно-наказателни мерки (предписания и актове).

3. Паразитологични –  изработени са 374 проби от деца и персонал в детски и социални заведения, на лица за здравни книжки, на деца постъпващи в детски заведения и др. Извършени са 483 изследвания по клинични и профилактични показания, при които са установени 6 лица с ентробиоза (дребни глисти).

4. Санитарно-паразитологични –  през периода са извършени 20 изследвания на проби от външна среда, взети от  детски заведения. Не са установени положителни резултати.

VІ. Участия в комисии

Участие в областната комисия за освобождаване от имунизации по трайни медицински противопоказания.

Д-р Теодора Начева
Директор на дирекция "НЗБ"