Дейност на дирекция "Надзор на заразните болести"

17/2/2011
м.януари 2011 г.
 
І. Текущ здравен контрол
1. Противоепидемичен контрол
Здравните инспектори от отдел "Противоепидемичен контрол” са извършили 113 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения, спешни центрове и др.); включително извънредна тематична проверка на лечебни заведения по изпълнение на дадените алгоритми за поведение и лечение при пациенти със съмнение за грип, проверки по надзора на острите вяли парализи и във връзка с изпълнение изискванията на наредбата забраняваща тютюнопушенето в лечебните заведения.
2. Противопаразитологичен контрол
В 9 обекта (амбулатории на лични лекари, детски и социални заведения) е извършен противопаразитологичен контрол, относно изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на малария, ехинококоза и други паразитози.
3. Лабораторен контрол
В 6 от проверените обекти е осъществен лабораторен контрол. Взети са 55 проби от ръце, инструменти, апаратура, постелъчно и работно облекло, външна среда и др., удостоверяващи качеството на дезинфекциите и стерилизациите в здравни и лечебни заведения. Установени са 4 проби с незадоволителен резултат (7 %).
4. Административно-наказателна дейност
За констатирани при проверките нарушения инспекторите от отдел "Противоепидемичен контрол” са връчили 7 предписания с мерки за подобряване на противоепидемичния режим и за изследване на контактните в заразните огнища.
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
Извършени са епидемиологични проучвания на 15 болни с различни заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки в заразните огнища. Във връзка с болен отОВХ тип А в организиран ученически колектив е извършено изследване на всички контактни в класа с експресен тест. Не са установени деца с отклонения в лабораторните показатели.  Лабораторното изследване на един от семейните контактни е потвърдил заразяване. Той е изолиран своевременно.
Осъществява се надзор на заболяемостта от респираторни инфекции и грип в областта. Регистрирана е повишена заболяемост, но не са достигнати епидемични стойности. На лечебните заведения са осигурени антивирусни препарати за лечение на тежки случаи на грип. Проверена е готовността на многопрофилните болници за разкриване на допълнителни легла при необходимост. Разпоредени са предепидемични мерки в лечебни, детски и учебни заведения, с цел ограничаване на разпространението на респираторни инфекции. В училищата с повишен брой на отсъстващите поради заболяване над 25%, са прекратени учебните занятия.
 
ІІІ. Административни услуги
  • Заверка на здравни книжки
  • Сертификат за имунизационно състояние – 7 бр.
ІV. Медицински изследвания
1. Микробиологични – изработени са 70 пробипо клинични, профилактични и противоепидемични показания
2. Санитарно-микробиологични – извършени са 138 анализа на 79 проби взети от лечебни, детски и учебни заведения, от води и храни, от обекти в областта на общественото хранене, като при 5 % от тях са установени неудовлетворителни резултати и са предприети съответни административно-наказателни мерки (предписания и актове).
3. Паразитологични – изработени са 175проби от деца и персонал в детски и социални заведения, на лица за здравни книжки, на деца постъпващи в детски заведения и др. Извършени са 257изследвания по клинични и профилактични показания. Не са установени положителни проби.
4. Санитарно-паразитологични –  през месеца не са извършвани такива изследвания.
 Участия в комисии
Участие в областната комисия за освобождаване от имунизации по трайни медицински противопоказания.
Участие в областната комисия по епизоотии  и епидемии, във връзка с огнището на шап в България и с предепидемичната обстановка в областта, по отношение на острите респираторни заболявания.