Дейност на дирекция "Здравен контрол"

14/2/2011
м. януари 2011 г.
 
І. Административно-наказателна дейност.
 
През месец януари 2011 година здравните инспектори от дирекцията са извършили 265 проверки на обекти с обществено предназначение – хранителни и нехранителни.
            За допуснати отклонения от санитарно-хигиенните изисквания са връчени 69 предписания за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.
            За извършени нарушения е съставен и връчен 1 акт – на юридическо лице.
            За извършени нарушения е връчена и 1 заповед за спиране на експлоатацията на обект.
           Поради нередовна здравна документация от работните си места в обектите за производство и търговия с храни са отстранени 8` лица.
 
ІІ. Дейност по мониторинга на водите за питейно-битови нужди в регион Силистра.
 
            През месец януари 2011 година  не са вземани водни проби от населените места в областта.
 
 
          През изтеклия период за обективизиране на държавния здравен контрол са извършени 444 измервания на микроклимат в детски и учебни заведения на територията на областта.