Дейност на дирекция "Здравен контрол"

13/12/2010

м. Ноември 2010 г.

І. Административно-наказателна дейност.

През месец ноември 2010  година здравните инспектори от дирекцията са извършили 511 проверки на обекти с обществено предназначение – хранителни и нехранителни.

За допуснати отклонения от санитарно-хигиенните изисквания са връчени 107 предписания за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки със 129 мероприятия за проверка.

За извършени нарушения са съставени и връчени 19 акта – на физически и юридически лица. Издадени са 9 броя наказателни постановления на обща сума 3250 лева.

За извършени нарушения са връчени и 15 броя заповеди за спиране на експлоатацията на обекти или на дейностите в тях.

Поради нередовна здравна документация от работните си места в обектите за производство и търговия с храни са отстранени 19 лица.

ІІ. Дейност по мониторинга на водите за питейно-битови нужди в регион Силистра.

През месец ноември 2010 година  са взети водни проби от 25 населени места в областта. 

Изследвани са 45 броя водни проби питейна вода, взети от консуматорите от централно водоснабдени населени места по химични показатели. Отклонения от нормите не са констатирани.

Броя на изследваните проби питейна вода  при консуматорите от централно водоснабдени населени места по микробиологични показатели е 45. Отклонения от нормите по показател "коли форми" са констатирани при три от пробите, взети от:

  • КП ВиК - гр. Главиница;
  • КП Кметство - с. Златоклас;
  • КП Смесен магазин "Мемо" - с. Любен

На началниците на ВиК - район Главиница, Дулово и Силистра са връчени предписания за привеждане на подаваната на консуматорите питейна вода към изискванията на Наредба №9.

През изтеклия период за обективизиране на държавния здравен контрол са взети 307 проби за химичен и микробиологичен анализ.