Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014 - 2020)

18/9/2018

От месец октомври 2015 г. в болничните лечебни заведения стартираха дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве, приета с решение на МС от 17 юли 2014 г. в изпълнение на Национална здравна стратегия (2014-2020).
 
В обхвата на програмата са включени скринингови дейности за новородени и бременни, както и комплексно медицинско обслужване на бременни с патологична бременност, на деца с увреждания и с хронични заболявания, недоносени деца, както и техните родители:
 
I. Неонатален слухов скриннинг на всички новородени в родилните и неонатологични отделения.
 
Изпълнители: трите болници в област Силистра:
 1. МБАЛ-Силистра – в отделение по неонатология;
 2. МБАЛ-Тутракан - в отделение по акушерство и гинекология;
 3. МБАЛ- Дулово - в отделение по акушерство и гинекология.
 
Тази дейност осигурява възможност за ранна диагностика и своевременна интервенция при деца с увреждания на слуха.
 
Осъществяване на дейността: Изследването се извършва от лекар специалист (неонатолог, педиатър или УНГ) по определена методика в присъствието на майката или на бащата/настойник или близък роднина, след подписано информирано съгласие. Резултатите се отразяват в ИЗ на детето и в епикризата. При установени отклонения ще бъдат давани указания за необходимостта от контролно изследване на слуха на новороденото до 7 дни след изписването му от УНГ - специалист в УНГ отделение. Указанията ще се отразяват в епикризата, а родителите ще бъдат уведомявани за необходимостта от  своевременен избор на  личен лекар за новороденото.
 
II. Осигуряване на комплексно обслужване на бременни жени и деца в Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве, с цел информационни, логистични, координационни и медицински дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение.
 
Изпълнител: МБАЛ-Силистра, където функционира Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве (ЗКЦ).
 
Осъществяване на дейността:Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве организира и предоставя:
 1. психологическо консултиране и подкрепа на деца с увреждания, с хронични заболявания, недоносени деца и техните родители, бременни и родилки, хоспитализирани в болницата;
 2. специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти (лекари, психолог и социален работник) на деца с увреждания, деца с хронични заболявания и недоносени деца, по искане от личния лекар на детето или от лекар-специалист от извънболничната помощ, наблюдаващ детето, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравноосигуряване;
 3. специализирани консултации на бременни жени с патология на бременността и при заболявания, възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ (освен по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредба № 26/14.06.2007 г.), по искане от личния лекар или от лекар-специалист от извънболничната помощ;
 4. осъществяване на допълнителни консултации от лекар – специалист по АГ, за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени по искане от личните лекари;
 5. домашни посещения на недоносени деца до 1 година и на деца с увреждания и хронични заболявания.
 
Информацията в ЗКЦ постъпва чрез:
 1. Ежедневно събиране и анализиране на данните за хоспитализираните в МБАЛ-Силистра деца, родилки и бременни;
 2. Приемане и регистрация на постъпили по телефон, на електронен адрес mbalss@abv.bg или на място в ЗКЦ запитвания и направления за ползване услугите на центъра;
 3. Насочване на деца с увреждания и хронични заболявания от личния лекар на детето или от лекар-специалист от извънболничната помощ, наблюдаващ детето, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 4. Насочване на бременни за психологическа подкрепа и консултиране  по искане на лекуващия лекар;
 5. Насочване за допълнителни консултации при заболявания, възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ, освен прегледа по реда на чл. 7, ал.1, т.1 от Наредба  № 26/14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.
  
Всички дейности, предоставяни в здравно-консултативния център са напълно безплатни.
 
Адрес на ЗКЦ:
гр. Силистра, ул. Петър Мутафчиев 80, кабинет № 24 в МЦ Силистра
 
Координатори на дейностите в ЗКЦ:
д-р Лилия Русева – 086/818481, 0895/434002
Марияна Маринова – 086/818445, 0895/430929
 
Запитвания и записвания за консултативни прегледи се приемат всеки работен ден от 08:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 16:30ч. на посочените телефони на координаторите в ЗКЦ и на електронен адрес: mbalss@abv.bg
Домашни посещения се организират от координаторите на ЗКЦ по предварително изготвен график, с транспорт на лечебното заведение.
 
Регионален координатор за област Силистра по Националната програма за подобряване на майчино и детско здраве:
д-р Евелина Нанева, директор на дирекция „Медицински дейности“,  РЗИ- Силистра.
телефони за контакти: 086 816 129; 0879 170 186
e-mail: info@rzi-silistra.com