РЗИ – Силистра

27/12/2010
Устройствен правилник

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (обн., ДВ бр.6 от 19.01. 2011 г.)

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.) 

Наредба № 6 за условията и реда за откриване на дрогерия и начина на водене на публичен регистър (ДВ. бр.54 от 2000 г.)  

Наредба № 8 от 2006 за платените услуги извършвани от РИОКОЗ, поискани от физически или юридически лица (ДВ бр.41 от 2006 г., изм. ДВ бр. 66 от 2006 г.; изм. бр. 74 от 2007 г.)

Наредба № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве Наредба №9 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (ДВ. бр.71/2006)

Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметични салони (ДВ бр. 39/2006 г.)

Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищните паркове и погребване и пренасяне на покойници

Наредба № 24 от 05.09.2006 г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия (ДВ бр. 78/26.09.2006 г.)

Тарифа за таксите, които се събират от органите на ДЗК по Закона за здравето (ДВ бр. 83 от 2007 г.)