Видове услуги, срокове за изпълнение и такси

4/1/2019
Таксите се заплащат:
 
1. Картови плащания чрез ПОС терминално устройство, монтирано в центъра за административно обслужване.
 
2. По банков път чрез банковата сметка на РЗИ Силистра
IBAN: BG72 STSA 9300 3149 0777 01
BIC: STSABGSF
Банка ДСК - Силистра
 
3. В брой в касата на РЗИ Силистра - стая 107
 
 
 
№ от Регистъра на услугите
Наименование на  административните услуги
Срок за извърш
ване
до …
 
Дължи
ма такса
Основание за определяне на  таксата
961
 
7 дни
-
-
3041
комплексна към услуги  1335 Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища и  1659 Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища на ИАМН
 
За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания- при регистрация или при промяна на дейностите на лечебното заведение
10 дни
92 лв
 
Чл.18 т.1 от ТТ по ЗЗ
 
       
       
       
465
         
       
       
 
 
 
 
268
 
 
 
1793
15дни
100 лв
Чл.11 от ТТ по ЗЗ
1088
15дни
-
-
685
10 дни
-
-
1336
7 дни
-
-
881
15 дни
-
-
 
 
 
 
 
2155
1 ден
Цени на МЗ
Протокол на МЗ
341
1 ден
Цени на МЗ
Протокол на МЗ
 
 
 
 
 
1552
44 дни
-
-
882
10 дни
-
-
1660
         
       
       
За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания при издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност или при промяна на видовете лечебни дейности
20 дни
134 лв
Чл.18 т.2 от ТТ по ЗЗ
 
 
 
 
558
 
 
466
45 дни
30 лв
Чл.17б от ТТ по ЗЗ
258
7 дни
-
-
1795
10 дни
123 лв
Чл.21aот ТТ по ЗЗ
883
14 дни
43 лв
Чл.28 от ТТ по ЗЗ
259
14 дни
55 лв
Чл.21 в от ТТ по ЗЗ
1870
14 дни
65 лв
Чл.21 б от ТТ по ЗЗ
2961 Издаване на хигиенно заключение за проектна документация 14 дни 65 лв. Чл.21 б от ТТ по 33
1338
14 дни
63 лв
Чл.22 от ТТ по ЗЗ
467
2 дни
33 лв
Чл.10 от ТТ по ЗЗ
1796
2 дни
10 лв
Чл.29г от ТТ по ЗЗ код 06.01
 
 
686
1) до 1000 бруто регистър тона
2) от 1001 до 3000 бруто регистър тона
3) от 3001 до 10 000 бруто регистър тона
4) над 10 000 бруто регистър тона
3 дни
 
1)230лв
2)290лв
3)330лв
4)370лв
Чл.9 от ТТ по ЗЗ
1553
30 дни
125 лв
Чл.5 от ТТ по ЗЗ
1089
24 часа
20 лв
Чл.6 от ТТ по ЗЗ
1573
14 дни
93 лв
Чл.20 от ТТ по ЗЗ
1349
 
За оценка на документация за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
28 дни
200 лв
Чл.32, ал.1 от ТТ по ЗЛПХМ
За оценка на документация за промяна в удостоверението за регистрация на дрогерия
1) при промяна на адреса
2) при промяна на ръководителя на дрогерията
28 дни
 
1)100лв
2)100лв
Чл.32, ал.2 от ТТ по ЗЛПХМ
 
 
 
 
 
 
 
2241
30 дни
33 лв
Чл.29 от ТТ по ЗЗ
 
 
 
 
 
477
3 дни
6 лв
Чл.35 от ТТ по ЗЗ
1350
15 дни
18 лв
Чл.29г от ТТ по ЗЗ  Код 01.13.25
1102
1 ден
3 лв.
чл.33 от ТТ от ЗЗ
3047 10 дни 40 лв. Чл.28 а от ТТ по ЗЗ  
2134
14 дни
   
2133
14 дни
-
-
 
 
 
   
 
 
 
 
 
2
14 дни
 
зап. № ЗМФ - 1472 / 29.11.2011 г.
 
 
Забележка: ТТ по ЗЗ – Тарифа за таксите, които се събират органите на държавния здравен контрол и националните центрове по обществено здраве по Закона за     здравето
                  
                    ТТ по ЗЛПХМ – Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина