-Антикорупция и конфликт на интереси

27/12/2010

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38 Народно събрание на 10.05.2000 г., в сила от 01.11.2003 г., част от действащото българското законодателство, корупция е  „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.”

Конфликтът на интереси в държавната администрация се проявява в пресечната точка между обществения и частен интерес, като легална дефиниция на понятието се съдържа в чл. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси:

„Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

Частен интерес е всяка облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

Облага се всеки доход в пари или имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност,санкция или друго неблагоприятно събитие.”

Обработка на сигналите

Получените сигнали се анализират и преценяват от Ръководството на РЗИ-Силистра с правомощията й съгласно Закона за администрацията и Устройствения правилника на РЗИ.

Компетенции и правомощия на Ръководството на РЗИ-Силистра

  • Относно посочените факти и обстоятелства:

РЗИ-Силистра разглежда сигнали за корупционни практики, свързани само и единствено с нейни служители.

Начинът за подаване на сигнали е описан в Харта на клиента.

  • Относно достоверността и надеждността на изложеното:

Молим гражданите да подават сигнали за факти и обстоятелства, които са констатирали лично или имат съответните документи.

Ще бъдем благодарни, ако ни изпращат и доказателства за откритите нарушения.

При подаването на сигнали по реда, регламентиран от Административно-процесуалния кодекс, трябва да се знае, че съгласно чл.111, ал.4 от АПК:

- не се образува производство за извършени нарушения преди повече от две години;
- не се образува производство по анонимни сигнали.

В случая по предходното изречение, когато подавате сигнал за корупционна проява, моля имайте предвид следното:

- Оставянето на Единния граждански номер не е задължително, но ще сме благодарни, ако подателят е така любезен да го запише.
- Записват се трите имена и актуален пощенски адрес за обратна връзка, като е желателно след имената и пощенския адрес да се остави и актуален телефон за връзка (може и мобилен)

Разчитаме на коректност при предоставяне на личните данни - имена, адрес и телефонен номер, защото автентичността на идентификацията се ще се проверява и ако се установи несъответствие между така записаните данни (например - фалшив телефон и/или имена, несъществуващ адрес), сигналът ще се счита за анонимен!

  • Препращане по компетентност:

Ако сигналът Ви не е свързан с РЗИ-Силистра, а засяга друго звено от държавната администрация, същият ще бъде препратен по компетентност на компетентните органи в 7-дневен срок от постъпването му.

  • Оповестяване на резултатите:

РЗИ-Силистра се ангажира редовно да публикува, както постъпилите сигнали за корупция, така и резултатите от проверките по тези сигнали.

Постъпили сигнали за корупция

  Списък на служителите подали дСписък на служителите подали декларации по чл. 12, т.1 и т. 2 от ЗПУКИ