Дейност на дирекция "Здравен контрол"

11/3/2011
м. февруари 2011 г.
 
І.Административно-наказателна дейност.
 
През месец февруари 2011 година здравните инспектори от дирекцията са извършили 351 проверки на обекти с обществено предназначение – хранителни и нехранителни.
За допуснати отклонения от санитарно-хигиенните изисквания са връчени 69 предписания за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки със 79 мероприятия за проверка.
За извършени нарушения е съставен и връчен 1 акт  – на юридическо лице.   
Поради нередовна здравна документация от работните си места в обектите за производство и търговия с храни са отстранени 4 лица.
 
ІІ. Дейност по мониторинга на водите за питейно-битови нужди в регион Силистра.
 
През месец февруари 2011 година  са взети водни проби от 16 населени места в областта.
Изследвани са 20 броя водни проби питейна вода, взети от консуматорите от централно водоснабдени населени места по химични показатели. Отклонения от нормите не са констатирани.
Броят на изследваните проби питейна вода  при консуматорите от централно водоснабдени населени места по микробиологични показатели е 20. Отклонения от нормите не са констатирани.
Изследвани са и 3 броя проби питейна вода от местни водоизточници по химични и микробиологични показатели. Отклонения от нормите не са констатирани.