Списък на категориите информация за сферата на дейност на РЗИ – Силистра, подлежащи на публикуване в интернет през 2020 г.

6/1/2020
 
Приложение 1
Настоящият списък е утвърден със заповед №РД-01-1/06.01.2020 г
СПИСЪК
 
НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЗИ – СИЛИСТРА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ  ПРЕЗ 2020 г
 
 
№ по ред
Категория информация
Форма, в която е достъпна
1.
Структура на РЗИ-Силистра, описание на правомощията на директора на РЗИ-Силистра и данни за организацията и дейности на отделните дирекции в РЗИ-Силистра
pdf
2.
Списък на издадените актове от директора на РЗИ-Силистра  в изпълнение на неговите правомощия
pdf
3.
Описание на информационните масиви и ресурси използвани от РЗИ-Силистра
pdf
4.
Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в РЗИ-Силистра, което отговаря за приемането на заявления за предоставяне на достъп до информация
pdf
5.
Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите
 
 
 • Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
pdf
 
 • Структура на звеното за административно обслужване
pdf
 
 • Вътрешни правила за административно обслужване
pdf
 
 • Описание на предоставяните административните услуги
pdf
 
 • Харта на клиента
pdf
 
 • Анкета за обратна връзка
pdf
 
 
                                                          
 • Етичен кодекс на служителите от РЗИ-Силистра
pdf
6.
Стратегии, планове, програми и отчети за дейността
 
 
 • Стратегии концепции
pdf
 
 • Цели на администрацията
pdf
 
 • Месечни отчети за дейността по дирекции
pdf
 
 • Месечен отчет за качеството на водата
pdf
 
-    Здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в Област Силистра
pdf
 
 • Оценка на здравословното хранене на деца и ученици в организирани колективи
pdf
 
 • Качество на атмосферния въздух в гр.Силистра
pdf
 
 • Качество на водата за питейно-битови цели
pdf
 
-    Шумово натоварване в гр.Силистра
pdf
 
-   Мониторинг и контрол на обектите – източници на нейонизиращи лъчения в Област-Силистра
pdf
 
-   Заболеваемост от остри заразни и паразитни болести в Област Силистра
pdf
 
-   Имунизационен обхват на населението в Област-Силистра
pdf
 
-   Дейност по национални и регионални програми и проекти
pdf
 
 • Годишен доклад за дейността
pdf
 
 • Здравно демографски анализ и ресурсно осигуряване на здравеопазването в област Силистра
pdf
7.
Информация за бюджета и финансовите отчети на РЗИ-Силистра, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси
pdf
8.
Информация за провеждани обществени поръчки,определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки
pdf
9.
Проекти на нормативни актове, заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта
pdf
10.
Информация за упражняване правото за достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл.41 ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията
 
 
 • Данни за звеното приемащо заявления за предоставяне на достъп до информация
pdf
 
 • Административна процедура за предоставяне на достъп до обществена информация
pdf
 
 • Вътрешни правила за достъп до обществена информация и за предоставяне на информация повторно използване
pdf
 
 • Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до информация и повторно използване на информация от РЗИ-Силистра
pdf
 
 • Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор
pdf
11.
Обявления за конкурси за държавни служители
pdf
12.
Информация подлежаща на публикуване по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/
 
 
 • Вътрешни правила за прилагане на анктикорупционни процедури
pdf
 
 • Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
pdf
 
 • Списък на служители, подали декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ
pdf
 
 • Списък на служителите не подали декларация по чл.35 от ЗПКОНПИ в определения срок
pdf
 
 • Годишна информация за получени сигнали за корупция
pdf
13.
Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му
 
 
 • Списък на категориите информация, определени като служебна тайна
pdf
14.
Информация събрана от РЗИ-Силистра по повод осъществяване на дейността
 
 
 • Информация, която може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или тяхното имущество
pdf
 
 • Опровержение на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси
pdf
 
 • Информация, която представлява или би представлявала обществен интерес
pdf
15.
Информация предоставяна повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ
pdf
16.
Друга информация
 
 
 • Здравен календар
pdf
 
 • Здравно образование
pdf