Списък на категориите информация за сферата на дейност на РЗИ – Силистра, подлежащи на публикуване в интернет през 2018 г.

8/2/2018
 
 
 
 
Приложение 1
 
Настоящият списък е утвърден със заповед №РД-13-1/2.01.2018 г.
 
СПИСЪК
 
НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА РЗИ – СИЛИСТРА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ  ПРЕЗ 2018 г.
 
 
 
№ по ред
Категория информация
Форма, в която е достъпна
1.
pdf
2.
pdf
3.
pdf
4.
pdf
5.
Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите
 
 
-          Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
pdf
 
-          Структура на звеното за административно обслужване
pdf
 
-          Вътрешни правила за административно обслужване
pdf
 
-          Описание на предоставяните административните услуги
pdf
 
-          Харта на клиента
pdf
 
-          Анкета за обратна връзка
pdf
 
                                                          
pdf
6.
Стратегии, планове, програми и отчети за дейността
 
 
-          Стратегии концепции
pdf
 
-          Цели на администрацията
pdf
 
-          Месечни отчети за дейността по дирекции
pdf
 
-          Месечен отчет за качеството на водата
pdf
 
-    Здравословното състояние на организираните детски и ученически колективи в Област Силистра
pdf
 
-          Оценка на здравословното хранене на деца и ученици в организирани колективи
pdf
 
-          Качество на атмосферния въздух в гр.Силистра
pdf
 
-    Шумово натоварване в гр.Силистра
pdf
 
-   Мониторинг и контрол на обектите – източници на нейонизиращи лъчения в Област-Силистра
pdf
 
-   Заболеваемост от остри и паразитни болести в Област Силистра
pdf
 
-   Имунизационен обхват на населението в Област-Силистра
pdf
 
-   Дейност по национални и регионални програми и проекти
pdf
7.
Информация за бюджета и финансовите отчети на РЗИ-Силистра, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси
pdf
8.
pdf
9.
pdf
10.
 
 
-          Данни за звеното приемащо заявления за предоставяне на достъп до информация
pdf
 
-          Административна процедура за предоставяне на достъп до обществена информация
pdf
 
-          Вътрешни правила за достъп до обществена информация и за предоставяне на информация повторно използване
pdf
 
-          Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до информация и повторно използване на информация от РЗИ-Силистра
pdf
 
-          Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор
pdf
11.
pdf
12.
 
 
-          Вътрешни правила за прилагане на ЗПУКИ
pdf
 
-          Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
pdf
 
-          Списък на служители, за които е установен конфликт на интереси
pdf
 
-          Годишна информация за получени сигнали за корупция
pdf
13.
Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му
 
 
-          Списък на категориите информация, определени като служебна тайна
pdf
14.
Информация събрана от РЗИ-Силистра по повод осъществяване на дейността
 
 
-          Информация, която може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или тяхното имущество
pdf
 
-          Опровержение на разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси
pdf
 
-          Информация, която представлява или би представлявала обществен интерес
pdf
15.
Информация предоставяна повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ
pdf
16.
 
 
-          Здравен календар
pdf
 
-          Здравно образование
pdf