Отчет за извършените дейности в област Силистра за периода 2014 г. - 2017 г. по Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 г. - 2017 г.

11/12/2017

Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г. (Програмата), приета с Решение № 537/12.09.2013 г. на Министерски съвет, стартира през 2014 г. със стратегическата цел да реализира дългосрочната политика в страната за намаляване и предотвратяване на риска за здравето на българските граждани в резултат на въздействието на радон в сградите.
 
На национално ниво Програмата се ръководи от Министерство на здравеопазването (МЗ) чрез Национален координационен съвет (НКС), в състава на който са включени представители на МЗ, МОСВ, МРРБ, МФ, МТСП, МОН, АЯР, Камарата на архитектите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите и др. Методичното ръководство в национален план се осъществява от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).
 
По аналогичен начин на областно ниво със заповед на директора на РЗИ-Силистра е определен Областен координационен съвет (ОКС), в чийто състав са включени още и представители на Областна администрация и от всяка община. Водещата оперативна и методична роля в дейностите по Програмата е на РЗИ, а ОКС изпълнява подпомагаща роля в оперативното и методично ръководство на дейностите по Програмата в област Силистра.
 
Изпълнението на областната програма за периода 2014-2017 г. включва:
 
I. По приоритет „Изграждане на структури за управление на Националната програма“
  1. Със заповеди на директора на РЗИ-Силистра бяха определени областен координатор и състав на ОКС;
  2. Разработени бяха Правила за работатана ОКС;
  3. Изготвена беше и Областна програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2014-2017 г. за област Силистра.
 
Оперативното обслужване на Програмата в областта е дело на областния координатор,  който запознава доброволците за участие в проучването нивата на радон с правилата и попълва подробните анкети за вида и характеристиката на жилищната сграда, в която ще се извършва проучване концентрацията на радон с детектори. Координаторът изготвя необходимите справки, отчети и протоколи.
 
През първата година от старта на Програмата се извършиха някои организационни мероприятия и се популяризира целта на Програмата, за да се мотивират хората за участие в проучването нивата на радон в сгради, като първи акцент бяха жилища разположени на първи наземни или приземни етажи, които се ползват целогодишно за занимания, отдих или сън. На интернет страницата на РЗИ-Силистра и чрез местните медии разпространихме информация за Програмата. Доброволците за участие в проучването бяха обучени за поставяне и опазване на детекторите. Раздадоха се диплянки и книжки с информация за Програмата и за същността на радона, като естествен източник на йонизиращо лъчение, който има най-голям принос за вътрешното облъчване на неселението. На страницата на РЗИ-Силистра публикувахме адреса на анкета Радон. Чрез електронни писма разпространихме анкетата до учебните и детски заведения в областта, както и до общинските и други администрации. Целта беше да се включат повече хора и да допринесат за проучване информираността на населението.
 
II. По приоритет 3 „Провеждане на представително национално проучване на нивата на радон в сгради“
Представителното проучването в област Силистра се проведе в жилища, детски заведения и административна сграда.
 
Първият етап на проучването започна през 2015 г. и обхвана 99 домакинства. Заложени бяха 205 детектора във жилищни сгради (едноетажни и многоетажни), от които 7 детектора за дублиращи измервания. Детекторите бяха поставяни  на приземни и първи етажи, във всичките 7 общини на област Силистра, съобразно схемата за разпределение по брой и вид на селищата (град/село). Проучването се проведе в две фази от по 6 месеца. Участниците в проучването нивата на радон в жилищни сгради бяха избрани на доброволен принцип, като сес пазваха изискванията на проучването за целогодишно обитаване и наземно разполагане на жилищната сграда или най-много до първи жилищен етаж.
 
В област Силистра се проведе и  проучване за нивата на радон в сгради на детски заведения за срок от 3 месеца. Преди започване на проучването директорите на детските заведения бяха обучени и мотивирани по време на проведения семинар под ръководството на екип на НЦРРЗ. Обучението се проведе в залата на РЗИ-Силистра на 10.02.2015 г. Така от 11.02.2015 г. в 66 детски ясли детски градини бяха заложени за измерване нивата на радон 187 детектора. Детекторите бяха разполагани в помещения на първи и приземни етажи,  в занимални/трапезарии и спални. Проучването се проведе от средата на февруари до средата на май 2015г. (сезон зима-пролет).
 
По молба на ръководството на РЗИ-Силистра проучване с 15 детектора се извърши и в сградата на РЗИ, за срок от 3 месеца, в периода февруари-май 2015 г. (сезон зима-пролет).
 
През 2017 г. стартира втори етап на проучването нивата на радон в жилища, в който бяха включени 30 домакинства, като фазите на проучването са с продължителност от по 3 месеца, за да се измерят нивата на радон, в зависимост от сезонните климатични характеристики. На разположение за домакинствата в област Силистра бяха предоставени 126 детектора, в т.ч. 6 дублиращи. Разпределението на детекторите се реализира по схема, съгласно която се осигуриха жилищни сгради във всяка община, само едноетажни и наземно разположени, ползвани целогодишно, а помещенията предназначени за почивка, сън или занимания. Бяха включени селища от градски и селски тип.
 
За обектите включени в двата етапа на проучването (жилища, детски заведения и административна сграда) бяха попълвани подробни анкетни карти с информация за периода на проучване и вида на сградата (година на построяване, вида на строителство, основи на сградата, етажност, вид на дограмата, настилки, мазилки, вид на отоплителната система и др.).
 
Всички детектори бяха своевременно събирани и изпращани вНЦРРЗ. За целия първи етап на проучването няма погубен и/или компрометиран нито един детектор. През втори етап на проучването, във втора фаза е загубен един детектор, без умисъл и по невнимание на домакините по време на гостуване на техни близки от чужбина. Същите пожелаха да продължат с измерването нивата на радон в жилището им.
 
След завършване на всяка година от срока на Програмата бяха изготвяни отчети за изпълнението.
 
Проведоха се три заседания на ОКС, учредително и две за отчитане на резултатите от проучването.
 
III. По приоритет 8 „Разработване на комуникационна стратегия, отчитаща специфичните особености, приоритети и функции на различните целеви групи“
Проведе се кампания за информиране на населението, като първите фокусни групи бяха служителите на РЗИ, директорите на детските заведения, представители на общинските и областната администрации, както и представители на областните структури на съответните министерства.
 
IV. По приоритет 10 „Мониторинг и оценка на програмата“
Ежегодно се изготвяше отчет за изпълнение на Програмата. Към края на 5-годишния период обобщените резултати са както следва:
 
1. От проучването извършено в детските заведения:
 
община
брой обхванати детски заведения
брой детски заведения с максимално измерена концентрация на радон в помещенията
над 300 Bq/m3
детски заведения с установена концентрация на радон в помещенията над 300 Bq/m3
Макс. конц. на радон Bq/m3
Силистра
16
0
 
 
Тутракан
6
2 (33%)
ОДЗ-с.Цар Самуил
452
 
 
 
ЦДГ „Славянка“-с.Нова Черна
413
Дулово
24
4 (17%)
ОДЗ „Мир“ – гр. Дулово
497
 
 
 
ЦДГ „Здравец“-с.Правда
403
 
 
 
ЦДГ „Пролет“ – с.Межден
420
 
 
 
ЦДГ „Пролет“ -с.Колобър
360
Главиница
12
0
 
 
Кайнарджа
3
0
 
 
Ситово
3
2 (67%)
ЦДГ „Щастливо детство“-с.Любен
400
 
 
 
ЦДГ „Мир“-с.Искра
507
Алфатар
2
0
 
 
Област Силистра
66
8 (12%)
 
 
 
В обхванати 66 детски градини са измерени нивата на радон със 187 детектора. Данните за максимално измерена концентрация на радон в сградите на детските заведения  в областта показват:
  • в 58 детски заведения (88%) измерена концентрацияна радон под референтното  ниво от 300 Bq/m3;
  • в 8 детски (12%) от три общини (Дулово, Тутракан и Ситово) измерена концентрацияна радон  над референтното  ниво от 300 Bq/m3.
 
За резултатите от проведеното проучване информирахме писмено ръководителите на детските заведения и кметовете по общини, като дадохме препоръки за минимизиране концентрацията на радон с ежедневни хигиенни мерки (редовно проветряване и вентилация) в детските заведения с максимална и средна концентрация надвишаваща референтното ниво от 300 Bq/m3, както и препоръки за запечатване на пукнатини и фуги по пода и по хода на вертикални комуникации при извършване на строително-ремонтни дейности.
 
2. От проучването извършено в жилищни сгради:
Първият етап на проучването се проведена два етапа от по шест месеца, в 99 жилища, като бяха включени домакинства от 7-те общини в област Силистра, съгласно направеното разпределение от НЦРРЗ, в жилищни сгради от различни населени места (села и градове). Проучването стартира през 2015 г. и завърши през 2016 г. Окончателните резултати получихме през 2017 г., с които информирахме доброволно участвалите лица чрез благодарствени писма.
 
община
население
брой детектори
средна стойност
на Rn (Bq/m3)
минимална измерена стойност на Rn (Bq/m3)
максимална измерена стойност на Rn (Bq/m3)
Област Силистра
113 248
99
126
20
374
Алфатар
2761
2
325
279
372
Главиница
10360
9
170
79
307
Дулово
27857
25
146
35
374
Кайнарджа
5107
4
132
49
350
Силистра
47723
42
90
22
309
Ситово
5173
4
213
34
346
Тутракан
14267
13
115
20
275
 
От проучените 99 жилища резултатите показват:
  • в 92 жилища (93%) средногод. концентрация на радон под референтното  ниво от 300 Bq/m3;
  • в 7 жилища (7%) средногод. концентрация на радон над референтното ниво от 300 Bq/m3, със стойности от 307 Bq/m3 до 374 Bq/m3и отклонения от +/- 63 до 204.
 
Средни стойности над 300 Bq/m3 са установени в община Алфатар (325 Bq/m3). От 200 до 300 Bq/m3 са отчетените средни стойности на радон в община Ситово (213 Bq/m3). В диапазона от 100 до 200 Bq/m3 са общините Главиница (170 Bq/m3), Дулово (146 Bq/m3), Кайнарджа (132 Bq/m3) и Тутракан (115 Bq/m3).  Само в община Силистра отчетените средни стойности на радон са под 100 Bq/m3(90 Bq/m3).
 
Вторият етап на проучванетов жилищни сгради, което се провежда на 4 фази от по 3 месеца продължава и ще завърши през март 2018 г.
 
3. От проучването извършено в административната сграда на РЗИ-Силистра
Проучването на концентрацията на радон в сградата на РЗИ-Силистра се извърши с 15 детектора, за три месеца в периода 24 февруари-25 май 2015 г., поставени в работни помещения на първи етаж и на приземен етаж в работното помещение на огняра. Отчетените стойности за концентрация на радон са в порядъка от 23 Bq/m3 до 215 Bq/m3и средна стойност от 75 Bq/m3, при отклонение от +/-60 Bq/m3.
 
 
 
08.12.2017г.                                                                        
 
Съгласувал: Д-р Теодора Начева, председател на ОКС в област Силистра
Изготвил: Петранка Върбанова, координатор на Програмата за област Силистра