ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец юли 2022г.

11/8/2022
 
 Дейност на Регионалната картотека на медицинскатаекспертиза (РКМЕ)
Приемане на заявления за първично освидетелстване и преосвидетелстване за вид и степен на увреждане на трайната неработоспособност
341
Проверени и заверени експертни решения        
456
Изпратени експертни решения за трайна неработоспособност до заинтересованите страни
456
Изпратени експертни решения за продължаване на временна неработоспособност до НОИ
31
Преписки по обжалвани болнични листове и експертни решения   
32
Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, РДСП и други институции и по медицинската експертиза  
477
Извършени справки и заверени копия на документи
286
Преархивиране на МЕД на починали лица, съгл. чл.61 от ПУОРОМЕРКМЕ
20
Въвеждане, актуализиране и сканиране  на данни на стари ЕР в ЕИСМЕ и насочване на ТЕЛК.
-
Уведомени лица за необходимостта от редовно преосвидетелстване от ТЕЛК поради изтичане срокът на ЕР
235
 
 Контрол на медицинските дейности                 
Извършени проверки-общо
36
Проверки по медицински стандарти в ЛЗБП, АСМП-ИП и АПМП-ИП
     1
Проверки по статистическата отчетност и медицинската документация  ЛЗБИМП
1
 Контрол на ЛЗИБМП на лекари и лекари по дентална медицина, на които е издавано разрешение разрешение за съхраняване е продажба на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 5/2011г.
-
Проверки в ЛЗИМП във връзка със задължението им по чл.7 от Закона за закрила на детето
1
Контрол на ЛЗИБМП на лекари и лекари по дентална медицина, на които не е издавано разрешение разрешение за съхраняване е продажба на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 5/2011г.
1
Проверки на аптеки по ЗКНВП
3
Проверки на аптеки по Наредба №28/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
4
Проверки на аптеки и дрогерии, относно забраната за тютюнопушене (чл. 56 от ЗЗ)
4
Проверки на аптеки и дрогерии по чл.268, ал. 2, т. 3 от ЗЛПХМ
4
Проверки относно спазване на противоепидемичния режим срещу Ковид-19 в аптеки
12
Проверка на дрогерия
-
Проверки относно неонатален слухов скрининг в МБАЛ-Силистра, МБАЛ-Тутракан и МБАЛ-Дулово
3
Проверка относно превенция на изоставяне на деца на ниво родилен дом в МБАЛ-Силистра
1
Проверка в ЗКЦ на МБАЛ-Силистра
 
Проверка по ЗККК
-
Проверки от РС по медицинската експертиза на ЛКК и ОПЛ в лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ
-
Проверки от РС по медицинската експертиза на ЛКК в лечебните заведения за болнична медицинска помощ
2
Проверки по Наредба №3/2019г. за финансиране на МБАЛ за медицински дейности по договор с МЗ (месечно) електронни отчети за м.юли
3
Приети и обработени протоколи за отчитане на специални рецептурни бланки (СРБ) за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки - 19- и ЛЗ - 5
24
Приети и обработени отчети за специални формуляри (СФ) за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки –месечни
17
Приети и обработени отчети за движението на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки-тримесечни
 
Изготвен на тримесечен  отчет за движението на закупените, продадените и наличните лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в област Силистра
1
Обработени карти и съобщения за суицидни действия                
5
Кодирани съобщения за смърт по МКБ-10 и въведени в регистър
121
 Административни услуги
Предоставяне на специални рецептурни бланки (СРБ) за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на лекари (по заявление)
5
Предоставяне на специални формуляри (СФ) за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на аптеки (по заявление)
-
Издадено удостоверение за изпълнение на чл.40 ал.4
3
Изпратени  писма до ИА „Медицински надзор“
5
Издадено заключение за хигиенна оценка на аптека
1
 
 Медико-статистическа обработка на данни
Обобщена и изпратена в НЦОЗА справка за броя на постъпилите болни, отговарящи на ПМС №17/31.01.2007г. от трите лечебни заведения за болнична помощ за м. юли  2022г.
1
Изпращане на отчетни форми по Наредба 14/15.04.2004г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт от трите лечебни заведения в област Силистра до ИА МН за месец юли 2022г.
1
Обобщена и изпратена информация в НЦОЗА на оперативни сведения за второто тримесечие 2022г
7
Приети  отчети за първото полугодие по разделно отчитане на разходите на ЦСМП  на трите МБАЛ в област Силистра.
4
Обобщена и изпратена информация в НЦОЗА за предоставените услуги на здравноосигурените лица по реда на чл.24а  от Наредбата за осъществяване правото на достъп до мед. помощ   
 
 
 Участия в комисии
Заседания на Съвета по осиновяване към РД „Социално подпомагане“
4
Заседание на Пробационния съвет
-
 Жалби и сигнали
Жалби съгласно чл.93 от Закона за здравето
 
 
 
 
 
   дирекция „Медицински дейности“