ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2022г.

10/8/2022

І. Държавен  здравен  контрол

1.Текущи проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека

Здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 437 проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека.

Издадени и връчени са 4 бр. предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки както следва:

  • 1 бр. предписание на собственик, стопанисващ открит плувен басейн за обши профилактични мерки;
  • 1 бр. предписание до ВиК-Силистра за изясняване обстоятелствата около нестандартна проба по микробиологични показатели (микр. число и колиформи) във ВЗ-Ст. Караджа КП-Ст. Караджа и извършване на контролно пробонабиране.
  • 2 бр. предписания до кметове на населени места за поддържане на гробищните паркове.

 

2.  Мониторинг на води за питейно-битови цели (препратка към табл.)

3.  Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води: -

4. Контрол на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места, обособени работни места и открити обществени места, съгласно Закона за здравето.

Извършени са 126 проверки за спазване на забраните за тютюнопушене, съгласно изискванията на чл. 56 и 56-а от Закона за здравето. Не са констатирани нарушения.

5Проверки по сигнали: -

6. Административни услуги

6.1. Вписване на обекти с обществено предназначение в регистъра на ООП: 2 бр.;  

6.2. Промени в данните и обстоятелствата на вписани в регистъра обекти:  2 бр.

6.3. Заличени обекти от регистъра на ООП: 2 бр.;

6.4. Хигиенно становище за въвеждане в експлоатация на строеж: 0 бр.

ІI-Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания

1. Дейност на експертния съвет по здравно-техническа експертиза:

1.1. Издадени здравни заключения за оценка на инвестиционен проект: 8 бр;

1.2. Издадени здравни заключения за съгласуване на ПУП: 0 бр;

1.3. Издадени становища за преценка необходимостта от ОВОС: 1 бр;

1.4. Издадени становища за преценка необходимостта от ЕО: 3 бр;

1.5. Издадени становища за определяне на СОЗ на водоизточници:  1 бр;

1.6.Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДОВОС: 0 бр;

1.7. Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДЕО: 0 бр;

1.7. Консултации относно съдържанието и обхвата на ЕО или ОВОС: 0 бр;

1.8. Издадени становища относно съдържанието на изготвените ЕО или ДОВОС: 0 бр;

1.9. Издадени становища относно ДОВОС за ЕЕС при РИОСВ-Русе: 0 бр;

2Дейности по предварителния здравен контрол

  1. Участия в общински експертни съвети по ЗУТ – 2 бр. 
  2. Издадени хигиенни становища за държавна приемателна комисия: 2 бр;
  3. Участия в държавни приемателни комисии: 0 бр;

III.Дейности  по контрола на мерките, разпоредени със заповеди на Министъра на здравеопазването, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка: -

V. Лабораторни дейности (препратка към табл.)

 
VI. Дейности по профилактика на болести и промоция на здраве
1. Дейности по Национална програма за превенция на хронични незаразни заболявания 2021-2025 г.
            На 22.08.2022 г. бяха проведени мероприятия в две населени места в областта в с. Кайнарджа в Дневен център за стари хора и с. Средище в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Експерт от инспекцията представи тема „Кръвно налягане и СОVID-19“ сред 77 лица.   Присъстващите бяха запознати по темата с  презентация, след което имаше дискусия по темата. Измерен беше индекс на телесна маса на 19 лица с апарат Bodi Fat Monitor, измерване на белодробната функция на белия дроб с апарат COPD-6 /Vitalograf/  на 44 лица, измерване на въглароден оксид в издишания въздух на активни и пасивни пушачи на 8 лица с апарат Smokerlyzer. Разпространени бяха 150 бр. здравно-образователни материали по темите.      
 

Изготвили:

П. Върбанова, гл. инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

В. Христова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“

 
Анжела Генова  – гл. експерт в дирекция ОЗ