Дейност на дирекция  ,,Надзор на заразните болести” – месец  Юли 2022 г.

4/8/2022
 
 
І. Текущ здравен контрол
1. Противоепидемичен контрол
 
Здравните инспектори от дирекция ,,Надзор на заразните болести” са извършили 84 проверки на противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска, специализирана и дентална помощ, болнични заведения), проверки по надзора на острите вяли парализи, по Закона за управление на отпадъците, както и във връзка  със спазване на забраната за тютюнопушене в лечебните заведения.
 
2. Противопаразитологичен контрол
 
В 15 обекта е извършен  противопаразитологичен контрол във връзка с изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на паразитни заболявания.
 
3. Лабораторен контрол
  • Лабораторен контрол на дезинфекционния режим в лечебни заведения  - 6 обекта, взети 53 проби за дезинфекция и стерилност.
  • Изследване на автоклави с биологичен тест – 20 автоклава.
 
 
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
 
Извършени са епидемиологични проучвания на 68 болни с COVID-19 и други инфекции, като са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.
 
ІII. Административно-наказателна дейност
 
През периода са връчени 70 предписания за предприемане на противоепидемични мерки.
 
IV. Административни услуги
  • Имунизационни паспорти – 2 бр.
  • Оценка за спазване на здравните изисквания при регистрация на ЛЗ – 4 бр.
  • Становище за класификация на отпадъците – 1бр.
 
Д-р Боряна Кочева                                                                                                              
Дирекция ,,НЗБ