ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2021 г.

16/4/2021
 
 
 
 
І. Държавен  здравен  контрол
 
1.Текущи проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека
Здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 134 проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека. За констатирани несъответствия със здравните изисквания е издаден 1 бр. АУАН.
 
2.  Мониторинг на води за питейно-битови цели (препратка към табл.)
 
3.  Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води:
Извършен е систематичен здравен контрол на пуснатите на пазара бутилирани питейни води – 1 бр.
 
4. Контрол на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места, обособени работни места и открити обществени места, съгласно Закона за здравето.
Извършени са 61 проверки за спазване на забраните за тютюнопушене, съгласно изискванията на чл. 56 и 56-а от Закона за здравето. Не са констатирани нарушения.
 
5Проверки по сигнали
През месеца са проверени 5 сигнала, свързани с нарушение на противоепидемичните мерки срещу COVID-19 от клиентите и персонала на търговски обекти и 1 сигнал за заведение за обществено хранене. За констатирани нарушения в търговски обекти са съставени 1 бр. АУАН на физическо лице и 1 бр. АУАН на юридическо лице. Извършена е проверка на сигнал, свързан с нарушение на противоепидемичните мерки от водачи и пътници в обществения транспорт. Не са установени нарушения. По сигнали, свързани с неспазване на противоепидемичните марки от персонала на козметичен салон и производствен обект са извършени проверки и не са установени нарушения.  Неоснователен и препратен до община Силистра е и сигналът за шум от съседен имот.
 
6. Административни услуги
6.1. Вписване на обекти с обществено предназначение в регистъра на ООП: 1 бр.;  
6.2. Промени в данните и обстоятелствата на вписани в регистъра обекти:  0 бр.
6.3. Заличени обекти от регистъра на ООП: 2 бр.;
6.4. Хигиенно становище за въвеждане в експлоатация на строеж: 1 бр.
 
ІI-Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания
 
1. Дейност на експертния съвет по здравно-техническа експертиза:
1.1. Издадени здравни заключения за оценка на инвестиционен проект: 1 бр;
1.2. Издадени здравни заключения за съгласуване на ПУП: 0 бр;
1.3. Издадени становища за преценка необходимостта от ОВОС: 2 бр;
1.4. Издадени становища за преценка необходимостта от ЕО: 0 бр;
1.5. Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДОВОС: 0 бр;
1.6. Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДЕО: 0 бр;
1.7. Консултации относно съдържанието и обхвата на ЕО или ОВОС: 0 бр;
1.8. Издадени становища относно съдържанието на изготвените ЕО или ДОВОС: 0 бр;
 
2Дейности по предварителния здравен контрол
  1. Участия в общински експертни съвети по ЗУТ – 1 бр. 
  2. Издадени хигиенни становища за държавна приемателна комисия: 1 бр;
  3. Участия в държавни приемателни комисии: 1 бр;
 
  • Дейности  по контрола на мерките, разпоредени със заповеди на Министъра на здравеопазването, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка
 
Здравните инспектори и експертите от дирекция „Обществено здраве” са извършили 91 проверки на територията на област Силистра на различни търговски обекти (хранителни магазини, хипермаркети, магазини за промишлени стоки, магазини за мебели, магазини за строителни материали, фризьорски и бръснарски салони, козметични салони, заведения за обществено хранене, детски ясли, детски градини, училища, школи и езикови центрове, фитнес зали, игрални зали, бензиностанция,  производствени предприятия и др., относно спазването на противоепидемичните мерки срещу COVID-19. Оказана е консултативно-методична помощ и са отправени препоръки за стриктно спазване на мерките, разпоредени със заповедите на МЗ.
 
 
 
 
 
 
Изготвили:
 
П. Върбанова, гл. инспектор в Дирекция „Обществено здраве“
 
В. Христова, гл. експерт в Дирекция „Обществено здраве“