ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец февруари 2021г.

15/3/2021
 
  Дейност на Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ)
Проверени и заверени експертни решения
372
Изпратени експертни решения за трайна неработоспособност до заинтересованите страни
372
Изпратени експертни решения за продължаване на временна неработоспособност до НОИ
25
Преписки по обжалвани болнични листове и експертни решения
14
Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, РДСП и други институции и по медицинската експертиза  
402
Извършени справки и заверени копия на документи
380
Преархивиране на МЕД на починали лица, съгл. чл.61 от ПУОРОМЕРКМЕ
21
Изпратени уведомителни  писма на лица за необходимостта от редовно преосвидетелстване от ТЕЛК поради изтичане срокът на ЕР
206
Издадени заповеди за промяна в съставите на ЛКК в лечебните заведения за болнична медицинска помощ
2
  Контрол на медицинските дейности                 
Извършени проверки-общо
35
Проверки по медицински стандарти в ЛЗБП, АСМП-ИП и АПМП-ИП
-
Проверки по статистическата отчетност и медицинската документация  ЛЗБИМП
-
Проверки в ЛЗИМП във връзка със задължението им по чл.7 от Закона за закрила на детето
1
 Контрол на ЛЗИБМП на лекари и лекари по дентална медицина, на които е издавано разрешение разрешение за съхраняване е продажба на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 5/2011г.
-
Контрол на ЛЗИБМП на лекари и лекари по дентална медицина, на които не е издавано разрешение разрешение за съхраняване е продажба на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 5/2011г.
-
Проверки на аптеки по ЗКНВП
3
Проверки на аптеки по Наредба №28/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
6
Проверки на аптеки и дрогерии, относно забраната за тютюнопушене (чл. 56 от ЗЗ)
6
Проверки на аптеки и дрогерии по чл.268, ал. 2, т. 3 от ЗЛПХМ
6
Проверки относно спазване на противоепидемичния режим срещу Ковид-19 в аптеки, ЛЗИМП и ЛЗБМП
8
Проверка на дрогерия
-
Проверка по ЗККК
-
Проверки от РС по медицинската експертиза на ЛКК и ОПЛ в лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ
2
Проверки от РС по медицинската експертиза на ЛКК в лечебните заведения за болнична медицинска помощ
-
Проверки на електронни отчети по Наредба №3/2019г. за финансиране на МБАЛ за медицински дейности по договор с МЗ (месечно)
3
Приети и обработени протоколи за отчитане на специални рецептурни бланки (СРБ) за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки -17 и ЛЗ ( ОПЛ- 4  и специалисти-  2 )
23
Приети и обработени отчети за специални формуляри (СФ) за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки и 1 от ЦСМП-Силистра–месечни
17
Приети и обработени отчети за движението на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки-месечни
17
Изготвен на тримесечен  отчет за движението на закупените, продадените и наличните лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в област Силистра
-
Обработени карти и съобщения за суицидни действия                
3
Кодирани съобщения за смърт по МКБ-10 и въведени в регистър
117
  Административни услуги
Приемане на заявления за първично освидетелстване и преосвидетелстване за вид и степен на увреждане на трайната неработоспособност
456
Предоставяне на специални рецептурни бланки (СРБ) за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на лекари (по заявление)
5
Предоставяне на специални формуляри (СФ) за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на аптеки (по заявление)
1
Издадено удостоверение за изпълнение на чл.40 ал.4
4
Изпратени  писма до ИА „Медицински надзор“
5
Издадено заключение за хигиенна оценка на аптека
1
  Медико-статистическа обработка на данни
Обобщена и изпратена в НЦОЗА справка за броя на постъпилите болни, отговарящи на ПМС №17/31.01.2007г. от трите лечебни заведения за болнична помощ за м. януари 2021г.
1
Изпращане на отчетни форми по Наредба 14/15.04.2004г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт от трите лечебни заведения в област Силистра до ИА МН за месец януари 2021г.
1
Приети  годишни статистически отчети на ЛЗБП, ЦСМП, МСО на трите МБАЛ-специализирани отчети на МБАЛ-Силистра
17
Приети и обработени  годишни статистически отчети на ЛЗБП, ЦСМП, МСО на трите МБАЛ-специализирани отчети на МБАЛ-Силистра
17
Обобщена и изпратена информация в НЦОЗА за предоставените услуги на здравноосигурените лица по реда на чл.24а  от Наредбата за осъществяване правото на достъп до мед.помощ
1
Приети и обработени годишни статистически отчети на Детски ясли и градини и  област Силистра
8
  Участия в комисии
Заседания на Съвета по осиновяване към РД „Социално подпомагане“
4
Заседание на Пробационния съвет
1
  Жалби и сигнали
Жалби съгласно чл.93 от Закона за здравето
-
Жалби и сигнали извън обхвата на чл.93 от Закона за здравето
-
 
 
 
 дирекция „Медицински дейности“