ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 г.

19/2/2021
 
І. Държавен  здравен  контрол
 
1.Текущи проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека
Здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 74 проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека. За констатирани несъответствия със здравните изисквания са издадени 3 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. През месеца са направени 20 здравни оценки на седмични учебни разписания.
 
2.  Мониторинг на води за питейно-битови цели (препратка към табл.) - не е извършван мониторинг.
 
3.  Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води:
Не е извършван систематичен здравен контрол на пуснатите на пазара бутилирани питейни води.
 
4. Контрол на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места, обособени работни места и открити обществени места, съгласно Закона за здравето.
Извършени са 24 проверки за спазване на забраните за тютюнопушене, съгласно изискванията на чл. 56 и 56а от Закона за здравето. Не са констатирани нарушения.
 
5Проверки по сигнали
През месеца са проверени 5 сигнала, свързани с нарушение на противоепидемичните мерки срещу COVID-19 от персонала на търговски обекти, от водачи и пътници в обществения и таксиметров транспорт. Издадени са две предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. За констатирани нарушения са съставени 2 бр. АУАН на физически лица. Извършена е проверка по сигнал за неспазване забраната за тютюнопушене в заведение за хранене. Не е констатирано нарушение.
 
6. Административни услуги.
6.1. Вписване на обекти с обществено предназначение в регистъра на ООП: 3 бр.;  
6.2. Промени в данните и обстоятелствата на вписани в регистъра обекти:  0 бр.
6.3. Заличени обекти от регистъра на ООП: 1 бр.;
6.4. Хигиенно становище за въвеждане в експлоатация на строеж: 3 бр.
 
ІI-Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания
 
1. Дейност на експертния съвет по здравно-техническа експертиза:
1.1. Издадени здравни заключения за оценка на инвестиционен проект: 1 бр;
1.2. Издадени здравни заключения за съгласуване на ПУП: 0 бр;
1.3. Издадени становища за преценка необходимостта от ОВОС: 1 бр;
1.4. Издадени становища за преценка необходимостта от ЕО: 0 бр;
1.5. Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДОВОС: 0 бр;
1.6. Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДЕО: 0 бр;
1.7. Консултации относно съдържанието и обхвата на ЕО или ОВОС: 0 бр;
1.8. Издадени становища относно съдържанието на изготвените ЕО или ДОВОС: 0 бр;
 
2Дейности по предварителния здравен контрол
Участия в общински експертни съвети по ЗУТ – 2 бр. 
Издадени хигиенни становища за държавна приемателна комисия: 0 бр;
Участия в държавни приемателни комисии: 0 бр;
 
  • Дейности  по контрола на мерките, разпоредени със заповеди на Министъра на здравеопазването, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка
 
Здравните инспектори и експертите от дирекция „Обществено здраве” са извършили 122 проверки на територията на област Силистра на различни търговски обекти (хранителни магазини, магазини за промишлени стоки, магазини за дрехи втора употреба, магазини за лична и битова козметика, фризьорски и бръснарски салони, заведения за  обществено хранене, агроаптеки, детски ясли, детски градини, училища, читалища, автогара, бензиностанции, дом за стари хора, транспортни средства за обществен и таксиметров превоз и др., относно спазването на противоепидемичните мерки срещу COVID-19. Извършена е проверка за спазване на мерките и при провеждане на спортни състезания и при извършване на ритуално хвърляне на кръста във вода. Оказана е консултативно-методична помощ и са отправени препоръки за стриктно спазване на мерките, разпоредени със заповедите на МЗ.
 
  • V. Лабораторни дейности (препратка към табл.)
През отчетния месец не е извършван лабораторен контрол.
 
 
 
 
 
Изготвили:
 
П. Върбанова гл. инспектор Д ОЗ
 
В. Христова, гл. експерт Д ОЗ