Препоръки за спазване на хигиенен дезинфекционен режим в детските заведения

30/6/2020
Р Е Г И О Н А Л Н А      З Д Р А В Н А      И Н С П Е К Ц И Я   -    С И Л И С Т Р А
 
П Р Е П О Р Ъ К И
за спазване на хигиенен и дезинфекционен режим в детските заведения в условията на COVID-19
Във връзка с възстановяване приема на деца в детските заведения е необходимо спазване на строги хигиенни и дезинфекционни мерки, в условията на повишен риск от заразяване с коронавирус:
  1. Определяне на критичните точки в помещенията, свързани с най-висок риск от заразяване – това са най-често повърхностите докосвани от голям брой хора (подове, парапети, маси, столове, легла, пособия за игра и учебни занимания, дръжки на врати, прозорци и шкафове, ключове за осветление, тоалетни чинии, мивки, кранове, катерушки, уреди, пейки и др.). Тези повърхности и предмети следва да се подлагат на дезинфекция по-често от останалите места.
  2. Кратност на дезинфекцията – дезинфекция на помещенията и критичните повърхности се извършват поне 4 пъти дневно при отсъствие на децата с последващо проветряване. Да не се използват плюшени играчки или други такива, при които почистването с топла вода и сапун и извършването на дезинфекцията са невъзможни. Миене на играчките с топла вода и сапун и дезинфекция да се извършва поне два пъти дневно. Уредите и пейките на откритите площадки  за игра да се дезинфекцират най-малко 1 път дневно. Почистване на тоалетните да се осъществява с почистващи препарати и дезинфектант поне 3 пъти дневно. Да се използват индивидуални съдове за хранене и пиене на вода, които се почистват, измиват и дезинфекцират след всяка употреба. Трапезната посуда и приборите за хранене след употреба се подлагат на измиване и термодезинфекция при 1400С в сушилня или  се измиват и дезинфекцират в разтвор на биоцид (най-често на хлорна основа), като след времето за експозиция (накисване за 12-15 минути) се изплакват обилно с вода. Спалното бельо на децата трябва да е индивидуално и да се пере поне веднъж седмично при 600С с добавка на дезинфектант (белина) по метода на химиотермодецинфекция. Кофите за боклук се изпразват поне три пъти дневно, след което се измиват и дезинфекцират.
  3. Избор на дезинфектанти (биоциди) – Министерство на здравеопазването поддържа на интернет-страницата си Регистър на биоцидите, за които има издадено Разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира периодично (най-малко веднъж месечно). Дезинфектантите (биоцидите), които избирате да ползвате трябва да са включени в този регистър. Предлаганите на пазара биодици задължително трябва да са етикетирани на български език, с данни за състав и предназначение, начин на употреба, дозиране и мерки за безопасно съхранение, № на издаденото разрешение от МЗ. Тези правила важат и за всички продукти предназначени за дезинфекция на ръце, независимо от информацията разпространявана чрез реклама или други дадени указания. При използването на биоциди, за постигане на предназначение и ефект, следва стриктно да спазвате написаното на етикета и в Разрешението. Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, т.е. директно се нанасят върху повърхностите или във вид на концентрати, които следва да се разреждат с вода преди употреба, за постигане на необходимата работна концентрация, целяща постигане на вирусоциден ефект. При избора на дезинфектант е важно на етикета да е отразена областта на употреба, т.е. препарата да е и с вирусоцидно действие. Такива препарати унищожават вирусите с обвивка, какъвто е коронавируса. Тези вируси са чувствителни на редица биоциди (хлорни, алдехиди, окислители, алкохоли, йодни, четвъртични-амониеви съединения). За постигане на ефект при дезинфекция срещу коронавирус се препоръчват биоциди с вирусоцидно действие и кратък период на въздействие (експозиция) - до 15 минути.
Дезинфекция на повърхности:
За по-малки повърхности е препоръчително да се използват алкохолни дезинфектанти (съдържащи етанол, пропанол, изопропанол или комбинация от тях), които са под формата на спрей или разтвори, готови за употреба. Подходящи са и препарати съдържащи четвъртични амониеви съединения или окислители. Повърхностите директно се опръскват със спрея и се оставят да изсъхнат или се обтриват с чиста кърпа, напоена с дезинфектант. Задължително условие е цялата повърхност да бъде добре омокрена с дезинфектанта.
Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпички.
Големите повърхности (подове, плотове, санитарни възли и др.) се дезинфекцират най-често с дезинфектанти под формата на концентрат, който преди употреба трябва да се разрежда с вода до желаната концентрация. Избира се концентрация на работния разтвор, с която се осигурява вирусоцидното действие на препарата, както и времето за експозиция до 15 минути (това са данни от етикета). Стриктно трябва да се спазва разходната норма, посочена на етикета или се прилага разход от 1л работен разтвор на 10м2. Подходящи за дезинфекция на по-големи повърхности са хлорсъдържащите биоциди под формата на таблетки или гранули (Санифорт, Клодан Д, ТССА, Табидез 56, Медикарин и др.). С моп се обтрива повърхност от 10м2, а с кърпа – до 2м2.
Личните предпазни средства (престилки, маски, ръкавици), които се използват при почистване и дезинфекция, следва да се третират като потенциално заразени, поради което или се използват еднократно и се изхвърлят в отделни чували за отпадък, който се предава на специализирана фирма за изгаряне. Могат да се използват такива за многократна употреба, които се обеззаразяват чрез биоциди или се перат на висока температура (при 900С за постигане на термодезинфекция) или при по-ниска температура (600С), с добавка на биоцид на хлорна основа (най-често белина) за постигане ефекта на химиотермодезинфекция.
След сваляне на личните предпазни средства ръцете задължително се измиват с топла вода и сапун и се дезинфекцират с алкохол-съдържащ биоцид.
Метод на двете кофи: Почистването и дезинфекцията на подове се извършва с моп и се използват две кофи. Препоръчително е в двете кофи има дезинфекционен разтвор, като в едната кофа се измива замърсения моп, а с разтвора от другата кофа се извършва същинската дезинфекция. Така не се разрежда работния разтвор и не се намалява концентрацията на активно-действащото вещество (АДВ) в приготвения работен разтвор. Важно условие за качествена дезинфекция е времето за експозиция, посочено на етикета за постигане на вирусоциден ефект. Препоръчаната концентрация на разтвора е тази, която осигурява ефект при експозиция от 15 минути.
Използваните мопове подлежат на дезинфекция чрез накисване в работен разтвор на дезинфектант, с последващо изпиране и изсушаване.
За постигане на качествена дезинфекция следва да се знае, че с дезинфектант се обработват почистени повърхности или почистването и дезинфекцията се извършват едновременно с метода на двете кофи, когато в двете кофи се съдържа дезинфекционен разтвор в концентрация съответстваща на вирусоцидно действие.
Обработена с дезинфектант повърхност се оставя да изсъхне, не се подсушава с кърпа.
След употреба на биоциди и изтичане на времето за експозиция помещенията се проветряват, с цел предпазване здравето на децата и персонала от токсично действие.
 
Дезинфекция на ръце
Извършва се с биоциди на алкохолна основа (разтвори или гелове), готови за употреба.
За децата е много важно доброто измиване на ръцете с топла вода и сапун, задължително преди хранене, след прибиране от игра на двора, след използване на тоалетна, след кихане, кашляне, преди тръгване от детското заведение.В краен случай може да се използва дезинфектант за ръце под надзора на възрастен. Използват се дезинфектанти на алкохолна основа или кърпички с алкохолен дезинфектант.
Дезинфекция на ръцете трябва да се извършва и от персонала на детското заведение, като се спазват изискванията за предварително измиване с вода и сапун, подсушаване и минимум 30 сек. втриване на дезинфектанта в кожата на ръцете. Ръцете се оставят да изсъхнат след използване на дезинфектанта.
По изключение, при невъзможност ръцете да се измият преди дезинфекция, могат да се използват мокри хигиенни кърпички, напоени с дезинфектант на алкохолна основа.
Правилната техника за измиване на ръцете, подсушаване и дезинфекция с препарати на алкохолна основа са от особена важност за ефективността на дезинфекцията. Дезинфекцират се измити ръце. След измиване ръцете се подсушават с индивидуални кърпи, най-често за еднократна употреба. Ако се ползват индивидуални кърпи за многократна употреба, те трябва да се подлагат на пране след всяко ползване, като се използва метода на химиотермодезинфекцията (дезинфектант и мин. 600С температура на водата).
Ръцете на персонала са много важен фактор за предаване на зарази, ако не се поддържат чисти, т.е. не се мият редовно с топла вода и сапун и не се дезинфекцират с препарати за хигиенна дезинфекция на ръце.
Важно условие за добра и ефективна дезинфекция на ръцете е спазване на три стъпки: измиване, подсушаване и обтриване с дезинфектант на всички части – длани, палци, пръсти, върхове на пръстите, между пръстите и гръб на дланите.
На пазара се предлага голямо разнообразие на дезинфектанти за ръце. При избора на такъв препарат търсете на етикета информация за № на Разрешение от МЗ, съдържание на алкохолни компоненти и предназначение за хигиенна дезинфекция на ръце.
Не използвайте продукти за дезинфекция (биоциди), за които на етикета няма изписан № на разрешение от МЗ.
4.Сутрешен филтър
Важна обща противоепидемична мярка е провеждането на строг сутрешен филтър, за да не се допускат деца с температура или други признаци на инфекция.
Препоръчително е при сутрешния филтър да се извършва измерване на температура с безконтактен термометър.
Не следва да се приемат деца с лекарства, които са в период на оздравяване от остро инфекциозно заболяване.
Да не се допуска внасяне на стоки и предмети от родителите (вода, салфетки, играчки и др.)
 
 
21.05.2020 г.      ,,Дирекция надзор на заразните болести“