ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 г.

18/5/2020
І. Държавен  здравен  контрол
 
1.Текущи проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека
Здравните инспектори от дирекция „Обществено здраве” са извършили общо 369 проверки на обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека. За констатирани несъответствия със здравните изисквания са издадени 36 предписания.
Извършени са тематичните проверки в обектите за централно водоснабдяване с вода за питейно-битови цели (водоизточници и съоръжения) в област Силистра. Съставени са 2 акта на здравно-неосвидетелствани лица.
 
2.  Мониторинг на води за питейно-битови цели (препратка към табл.)
 
3.  Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води:
Систематичен здравен контрол на пуснатите на пазара бутилирани питейни води – 6 проверки, не са констатирани  несъответствия.
 
4. Контрол на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места, обособени работни места и открити обществени места, съгласно Закона за здравето.
Извършени са 58 проверки за спазване на забраните за тютюнопушене, съгласно изискванията на чл. 56 и 56а от Закона за здравето.
 
5Проверки по жалби и сигнали
През месеца  е постъпила 1 жалба (МБАЛ-Дулово), същата е проверена и е неоснователна.
 
6. Административни услуги.
6.1. Вписване на обекти с обществено предназначение в регистъра на ООП: 2 бр.;  
6.2. Промени в данните и обстоятелствата на  вписани в регистъра обекти:  0 бр.;
6.3. Заличени обекти от регистъра на ООП: 4 бр.;
6.4. Хигиенно становище за въвеждане в експлоатация на строеж IV-V категория:0 бр.
 
7. Извършени административни услуги:
7.1. Издадени хигиенни становища за държавна приемателна комисия: 1 бр;
7.2. Участия в държавни приемателни комисии: 1бр;
 
8. Дейност на експертния съвет по здравно-техническа експертиза:
8.1. Издадени здравни заключения за оценка на инвестиционен проект: 2 бр;
8.2. Издадени здравни заключения за съгласуване на ПУП:  0 бр;
8.3. Издадени становища за преценка необходимостта от ОВОС -1 бр;
8.4. Издадени становища за преценка необходимостта от ЕО -0 бр;
8.5. Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДОВОС- 0 бр;
8.6. Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ДЕО- 0 бр;
8.7. Консултации относно съдържанието и обхвата на ЕО или ОВОС:0 бр;
8.8. Издадени становища относно съдържанието на изготвените ЕО или ОВОС:1 бр;
 
9Дейности по предварителния здравен контрол
Участия в общински експертни съвети по ЗУТ – 2 участия в ОЕС на община Силистра. 
 
  1.  
Здравните инспектори и експертите от дирекция „Обществено здраве” са извършили 156 проверки на територията на градовете Силистра, Дулово и Тутракан на различни търговски обекти (хранителни магазини, фризьорски и бръснарски салони, магазини за лична и битова козметика, хотели и стаи за гости, обществен и специализиран транспорт, автогари, жп-гари и др.), офиси на банки и куриерски фирми, пощенски клонове и открити площи (паркове, междублокови градинки, детски и спортни площадки, пазари и др.), относно спазването на противоепидемичните мерки срещу COVID-19. За констатирани нарушения са връчени предписания, оказана е консултативно-методична помощ и са отправени препоръки за стриктно спазване на мерките, разпоредени със заповедите на МЗ.
 
 
Изготвили:
П. Върбанова гл. инспектор Д ОЗ
В. Христова, гл. експерт Д ОЗ