ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” през месец април 2020г.

12/5/2020
 
 
Дейност на Регионалната картотека на медицинскатаекспертиза (РКМЕ)
Проверени и заверени експертни решения
423
Изпратени експертни решения за трайна неработоспособност до заинтересованите страни
423
Изпратени експертни решения за продължаване на временна неработоспособност до НОИ
31
Преписки по обжалвани болнични листове и експертни решения 
18
Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, РДСП и други институци и по медицинската експертиза  
443
Извършени справки и заверени копия на документи
100
Въвеждане, актуализиране и сканиране  на данни на стари ЕР в ЕИСМЕ и насочване на ТЕЛК.
38
Обработени медицински експертни досиета по Европейски регламенти и международни договори
3
Преархивиране на МЕД на починали лица, съгл. чл.61 от ПУОРОМЕРКМЕ
29
Издадени заповеди за промяна в съставите на ЛКК в лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ
2
 
  Контрол на медицинските дейности                 
Извършени проверки-общо
46
Проверки по медицински стандарти в ЛЗБП, АСМП-ИП и АПМП-ИП
1
Проверки по статистическата отчетност и медицинската документация  ЛЗБИМП
4
Проверки в ЛЗИМП във връзка със задължението им по чл.7 от Закона за закрила на детето
5
 Контрол на ЛЗИБМП на лекари и лекари по дентална медицина, на които е издавано разрешение разрешение за съхраняване е продажба на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 5/2011г.
-
Контрол на ЛЗИБМП на лекари и лекари по дентална медицина, на които не е издавано разрешение разрешение за съхраняване е продажба на лекарствени продукти, съгласно Наредба № 5/2011г.
-
Проверки на аптеки по ЗКНВП
4
Проверки на аптеки по Наредба №28/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
5
Проверки на аптеки и дрогерии във връзка с писмо на Върховна административна прокуратура за продажба на лекарствени продукти на цени, превишаващи утвърдените и регистрирани цени.
10
Проверки на аптеки и дрогерии, относно забраната за тютюнопушене (чл. 56 от ЗЗ)
5
Проверка на дрогерия
1
Проверки относно неонатален слухов скрининг в МБАЛ-Силистра,Тутракан,Дулово
3
Проверка относно превенция на изоставяне на деца на ниво родилен дом в МБАЛ-Силистра
1
Проверка по ЗККК
1
Проверки от РС по медицинската експертиза на ЛКК и ОПЛ в лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ
2
Проверки от РС по медицинската експертиза на ЛКК в лечебните заведения за болнична медицинска помощ
1
Проверки от РС по медицинската експертиза  в лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ по жалби от заинтересовани страни
-
Приети, проверени и изпратени в МЗ електронни отчети от трите МБАЛ по Наредба №3/2019г.
3
Проверки на отчетената дейност по Наредба №3/2019г. за финансиране на МБАЛ за медицински дейности по договор с МЗ (месечни)  в МСО
3
Приети и обработени протоколи за отчитане на специални рецептурни бланки (СРБ) за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки  и ЛЗ
27
Приети и обработени отчети за специални формуляри (СФ) за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки-17 и ЦСМП-Силистра-1
18
Приети и обработени отчети за движението на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от аптеки-тримесечни
19
Обработени карти и съобщения за суицидни действия                
3
Кодирани съобщения за смърт по МКБ-10 и въведени в регистър
127
 
 
  Административни услуги
Приемане на заявления за първично освидетелстване и преосвидетелстване за вид и степен на увреждане на трайната неработоспособност
214
Предоставяне на специални рецептурни бланки (СРБ) за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на лекари (по заявление)
10
Предоставяне на специални формуляри (СФ) за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на аптеки (по заявление)
-
Изпратено заявление до ИАМН за промяна на обстоятелствата по регистрация на ЛЗИМП
1
 
  Медико-статистическа обработка на данни
Обобщена и изпратена в НЦОЗА справка за броя на постъпилите болни, отговарящи на ПМС №17/31.01.2007г. от трите лечебни заведения за болнична помощ за м. март 2020г.
1
Изпращане на отчетни форми по Наредба 14/15.04.2004г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт от трите лечебни заведения в област Силистра до ИА МН за месец март 2020г.
1
Изпращане в НЦОЗА информация по реда на чл.24а от Наредбата за осъществяване на достъп до мед.помощ за първото тримесечие на 2020г.
1
 
  Участия в комисии
Заседания на Съвета по осиновяване към РД „Социално подпомагане“
-
Заседания на пробационен съвет
1
 
  Жалби и сигнали
Жалби съгласно чл.93 от Закона за здравето
-
Жалби и сигнали извън обхвата на чл.93 от Закона за здравето
-
 
 
 
 
дирекция „Медицински дейности“