Обявен конкурс в РЗИ Силистра

29/7/2016
 
 
Описание: coat     РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
 
СИЛИСТРА
 
На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
За длъжността Началник отдел „Медицински изследвания”
в дирекция „Надзор на заразните болести” – 1 брой
 
 • Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
- минимална степен на завършено образование: „бакалавър”;
- професионален опит: 4 години или минимален ранг: III младши.
 • Специфични изисквания:
- Лекар – магистър по медицина, с призната специалност „Микробиология”
 • Допълнителни изисквания:
- компютърна грамотност (MS Word, MS Excel);
 • Информация за длъжността Организация, ръководство, контрол и координация на дейността в отдела, съгласно Устройствения правилник на РЗИ и Медицински стандарт „Микробиология”.
 • Заплата за длъжността: 600 лв.
 
 
Начин на провеждане на конкурса:
 • решаване на тест;
 • интервю
 
Кандидатите трябва да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
 
Необходими документи за участие в конкурса:

 • Писмено заявление за участие в конкурс /Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 • Декларация от кандидатапо чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копие от документ за придобит ранг /ако кандидатът притежава такъв/
 
Място и срок за подаване на документите за участие:
 • Документите се подават лично или от пълномощник в 10-дневен срок след датата на публикуване на обявата на адрес: РЗИ - гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев” № 82 – етаж І, Звено за административно обслужване.
 • Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на РЗИ – Силистра и на интернет страницата http://rzi-silistra.com/.