Обява за конкурси в РЗИ - Силистра - 26.01.2016 г.

26/1/2016
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
СИЛИСТРА
 
На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,
 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРСИ
 
За длъжностите:
 
I. Младши експерт в дирекция „Обществено здраве” – 1 брой
 
Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
 • минимална степен на завършено образование: „професионален бакалавър по…”;
 • професионален опит: не се изисква;
 • минимален ранг: V младши.
 
Допълнителни изисквания:
 • Професионална област на висше образование - обществено здраве
 • компютърна грамотност (MS Word, MS Excel);
 • чуждоезикова подготовка
 
Информация за длъжността Образователни дейности в областта на профилактиката на незаразните болести и промоцията на здравето, осъществява масови прояви свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем.
 
Заплата за длъжността: 430 лв.
 
 
II.   Старши експерт   в дирекция „Медицински дейности” – 1 брой
 
Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
 • минимална степен на завършено образование: „бакалавър”;
 • професионален опит: 1 година;
 • минимален ранг: V младши.
 
Допълнителни изисквания:
 • Професионална област на висше образование – здравни грижи, природни науки, информатика
 • Придобит опит в системата на здравеопазването;
 • компютърна грамотност (MS Word, MS Excel);
 
Информация за длъжността - Дейности по регистрация, обработка и съхраняване на здравната информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица.
 
Заплата за длъжността: 520 лв.
 
 
III. Главен експерт в дирекция „Медицински дейности” – 1 брой
 
Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
 • минимална степен на завършено образование: „бакалавър”;
 • професионален опит: 2 години;
 • минимален ранг: IV младши.
 
Допълнителни изисквания:
 • Професионална област на висше образование – икономика или здравни грижи
 • Придобит опит в системата на здравеопазването;
 • компютърна грамотност (MS Word, MS Excel);
 
Информация за длъжността Обработка и анализ на медико-статистическа и икономическа информация на лечебни и здравни заведения на територията на областта.
 
Заплата за длъжността: 580 лв.
 
 
 
 
Начин на провеждане на конкурсите:
 • решаване на тест;
 • интервю
 
Кандидатите трябва да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
 
 
Необходими документи, които трябва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 
 • Писмено заявление за участие в конкурс /Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 • Декларация от кандидатапо чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Копие от документ за придобит ранг /ако кандидатът притежава такъв/
 
Място и срок за подаване на документите за участие:
 
 • Документите се подават лично или от пълномощник в 10-дневен срок след датата на публикуване на обявата на адрес: РЗИ - гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев” № 82 – етаж І, Звено за административно обслужване.
 • Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на РЗИ – Силистра и на интернет страницата на РЗИ – Силистра: http://rzi-silistra.com/.