Обявени конкурси в РЗИ Силистра

16/7/2015
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
СИЛИСТРА
 
На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ
в дирекция „Надзор на заразните болести”
 
1. „Младши експерт” в отдел „Медицински изследвания”
2. „Инспектор” в отдел „Противоепидемичен контрол”
 
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжностите:
1.1.Минимални изисквания:
 • минимална степен на завършено образование: „професионален бакалавър по…”;
 • професионален опит: не се изисква;
 • минимален ранг: Vмладши.
1.2. Специфични изисквания:
 • Няма специфични изисквания.
1.3. Допълнителни квалификации, носещи предимство за кандидатите:
 • компютърна грамотност (MS Word, MS Excel);
 • чуждоезикова подготовка
 
- За длъжност „Младши експерт” в отдел „Медицински изследвания”образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" по специалност „Медицински лаборант”
 
- За длъжност „Инспектор” в отдел „Противоепидемичен контрол”– образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по специалност „Инспектор по обществено здраве”
 
2. Кратко описание на длъжностите:
 
„Младши експерт” в отдел „Медицински изследвания” - Извършва лабораторна  диагностика (микробиологична, серологична и паразитологична)  по държавния здравен контрол и надзора на заразните и паразитни болести по профилактични и санитарно-микробиологични  показания;
 
„Инспектор” в отдел „Противоепидемичен контрол” извършва епидемиологичен надзор на заразните и паразитни болести, Устройствения правилник на РЗИ,Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи контролно-методична и лабораторна дейност в обектите с обществено предназначение и контрола на дейностите със значение за здравето на човека.
 
3. Граници /от-до/ на заплата за длъжността: от 460 до 510 лева.
 
4. Начин на провеждане на конкурса:
 • решаване на тест;
 • интервю
 
5. Документи за участие в конкурсната процедура:
 • Писмено заявление за участие в конкурс /Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 • Декларация от кандидатапо чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Копие от документа за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит /ако притежава такъв/;
 • Копие от документ за придобит ранг /ако кандидатът е работил като държавен служител/;
 • Копие от документи,удостоверяващи допълнителни квалификации /при наличие на такива/.
 
6. Място и срок за подаване на документите за участие:
 
Документите се подават лично или от пълномощник в 10-дневен срок след датата на публикуване на обявата на адрес: РЗИ - гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев” № 82 – етаж І, Звено за административно обслужване.
 
Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на РЗИ – Силистра и на интернет страницата на РЗИ – Силистра: http://rzi-silistra.com/.