НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ

11/2/2015
През 2014 г. стартира Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население, приета с Решение № 537/12.09.2013 г. на Министерски съвет. Нейната стратегическа цел е да формира и провежда дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване риска за здравето на българските граждани в резултата на въздействието на радон в сградите. В област Силистра програмата стартира с организационни дейности, свързани със създаването на Областен координационен съвет (ОКС) и обучение на председателите и определените областни координатори по програмата.
 
На национално ниво Програмата се ръководи от Министерство на здравеопазването чрез Национален координационен съвет (НКС), в състава на който са включени представители на МЗ, МОСВ, МРРБ, МТСП, МФ, МОН, АЯР, Камарата на архитектите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите. По аналогичен начин е определен състава и на ОКС в област Силистра, като сме осигурили участие и на всяка община с по един представител. ОКС ще осъществява оперативното и методично ръководство в област Силистра на дейностите по програмата. Методичното ръководство на национално ниво ще се осъществява от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).
 
Целта на програмата е:
  • изменение на дейставащите или изработване на нови нормативни актове за техническо ограничаване нивата на радон в сгради;
  • провеждане на национално представително проучване за нивата на радон в сгради, което да завърши с изготвянето на радонова карта на България;
  • създаване на публичен регистър на лаборатории и експерти с призната компетентност за измерване на радон в обществени и жилищни сгради;
  • определяне на райони с повишен риск;
  • анализ на състоянито на системата за контрол при проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на новопостроени сгради.
 
Радонът е естествен източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението на Земята. Радонът е газ, без мирис, цвят и вкус. Радонът е представител на уран-радиевото семейство, получава се от разпада на радий-226, който естествено се съдържа в почвите и скалите и има много дълъг период на полуразпад. Радонът е инертен газ и има 3-4 дни период на полуразпад. Облъчването на хората с радон е част от естествения фон,  разпространен е навсякъде по Земята (в почви, скали, минерали, води и въздух) и като газ изтичащ от земните пукнатини прониква в атмосферата, в т.ч. и в затворените пространства (жилища и обществени сгради). Облъчването на населението с радон в сгради е значително по-голямо от това на открито, тъй като в затворени прстранства се постига концентрация, а в свободната атмосфера той се разсейва. Основен източник за радон във въздуха на една сграда  са почвите и скалите раположени под нея. Налягането на въздуха в помещенията е по-ниско от налягането на газове в повърхностните земни слоеве, поради което се получава ефект на изсмукване на радона. Радонът свободно прониква в сградите през пукнатини в основата и насища въздуха, най-много в приземните помещения, а оттам и на следващите етажни нива в помещенията за живеене, отдих и работа. По този начин с въздуха който дишаме радона попада в белия дроб. Други източници на радон са строителните материали, минералните и питейни води. Облъчването с радон води до повишен риск за развите на рак на белия дроб. Съгласно становище на Световната здравна организация радонът е вторият по значимост фактор, след тютюнопушенето, предизвикващ рак на белия дроб.
 
Какво ще се осъществи на територията на област Силистра на този етап в хода на програмата, чийто краен срок е 2017 г.:
Проучване нивата на радон в детски градини: На 10.02.2015 г. в залата на РЗИ-Силистра специалисти от НЦРРЗ  проведоха семинар-обучение с директорите на детски градини в областта, във връзка с предстоящото проучване нивата на радон в помещенията за игра и сън на децата във всички детски градини, вкл. и в техните филиали. На директорите бяха предоставени необходимият брой детектори за измерване концентрацията на радон в обитаемите помещения намиращи се на приземните етажи на сградите, както и указания за тяхното поставяне. Детекторите ще останат в помещенията за срок от 3 месеца, след което ще се предадт в РЗИ-Силистра, за да се изпратят в НЦРРЗ за лабораторно отчитане концентрациите на радон върху самите чувствителни плаки, останали под въздействие на естественото радоново лъчение. Специалистите от НЦРРЗ, придружени от областния координатор обходиха на 11.02.2015 г. част от детските градини в областта, за да окажат на място методична помощ по избора на място и поставяне на детекторите.
 
♦ Проучване нивата на радон в жилищни сгради: проучването ще стартира в края на март 2015 г. В рамките на 2 седмици на територията на цялата област ще се разположат 99 детектора, разпределени по общини. След анкета с желаещи да се включат в проучването ще се разположи по един детектор в жилище (в помещение за отдих, сън или работа), разположено на приземен етаж или на първи жилищен етаж. Тези детектори ще останат 6 месеца, след което ще се съберат за отчетане нивата на радон в лабораторията на НЦРРЗ. Едновременно със събирането на първите детектори ще се поставят нови за още 6 месеца. Така ще се изпълни технологично зададената необходимост от целогодишно изследване нивата на радон в жилищните сгради.
 
Съгласно действащата в страната нормативна база референтните нива за облъчване с радон в жилищни и обществени сгради е 200-300 бекерела на куб.метър.
 
Ефективното изпълнение на националното проучване на нивата на радон в жилищни сгради изисква съдействие от страна на домакинствата, търпение и коректно отношение. Детекторите за измерване нивото на радон в жилищни сгради  ще се поставят в домовете на доброволци, които живеят в приземни и първи етажи. Препоръчително е да се включват жилища, които се обитават постоянно, а не са място за сезонно пребиваване. Необходимо е отговорно отношение, както към начина и местата на поставяне, така и за опазване целостта на детекторите.
Концентрацията на радон в жилището зависи от сезона, метеорологичните условия, честотата на отваряне на врати и прозорци, вида на отоплителната система.
Измерването на радон в рамките на Националната програма е безплатно.
За повече информация: Петранка Върбанова, областен координатор на програмата (086/816 125; 0892 24 59 33)
 
 

Д-р Теодора Начева, председател на ОКС на Програмата
Регионална здравна инспекиця - Силистра