Обявени конкурси за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

21/1/2013
    Медицински университет –Варна обявява конкурси за места за 2013 г. за специализанти по специалности, съгласно номенклатурата на специалностите в Приложение 1 от Наредба № 34 от 29.06.2012 г.  и Заповед № РД 21-12/16.11.2012 г. на Министъра на здравеопазването и приложенията към нея. Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е от 14.01.2013г. до 12.02.2013г.
    Информация относно броя на местата по обучаващи институции и необходимите документи  за участие в конкурса  може да  получите на интернет страницата на МУ-Варна-www.mu-varna.bg
 
    МУ-София , отдел „СДО и УБК” обяви конкурси за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във в.”Новинар” бр.5/07.01.2013 г.  Документите за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: бул.”Акад. Иван Гешов” 15, ет.12, стая №7.
    Информация за базите и видовете специализации, броя на местата и необходимите документи може да получите на сайта на МУ-София –www.mu-sofia.bg.
 
Дирекция «Медицински дейности»