Поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане в действие на пожароизвестителна система

23/11/2012
 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СИЛИСТРА

 
Силистра – 7500, ул.”П.Мутафчиев” № 82                                тел.81-61-19, факс 81-61-48
                                                                                             e-mail:info@rzi-silistra.com
 
 
 
ПОКАНА
 
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9009152
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
    Във връзка с изпълнение на обществена поръчка по чл.14, ал.3, т.2 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от изграждане на пожароизвестителна системав сградата  на РЗИ– Силистра,
    Ви каня да изпратите или представите оферта за изпълнението на поръчката, в срок до 01.12.2012 г., 17:00 часа, в деловодството на РЗИ-Силистра, находящо се на адрес: Силистра , ул. “Петър Мутафчиев” № 82.
 
I. Описание предмета на поръчката:
Проектиране, изграждане  и въвеждане в действие на пожароизвестителна система в сградата на РЗИ – Силистра съгласно количествено-стойностна сметка /приложение 1/.
Предметът на поръчката е неделим и офертата следва  да включва предложение по всички  позиции.
Изпълнителят следва да е специализиран в изграждането и поддържането на пожароизвестителни системи.
Изборът на изпълнител да се извърши чрез събиране на оферти с публикуване на покана по Глава осма „а” от ЗОП.
 
ІІ. Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу, за удостоверяването или съществуването на които трябва да представят съответните доказателства – оригинали или копия, заверени с мокър печат “Вярно с оригинала” от законния представител на участника или от лице, което е овластено изрично за това действие по силата на пълномощно с нотариална заверка на подписа, а именно:
 1. Заявление за участие съдържащо данни за участника – наименование, седалище, телефони и e-mail  за връзка, ЕИК по БУЛСТАТ, адрес за кореспонденция, разплащателна сметка.
 2. Пълномощно на лицето, подписващо заявлението, в случай че заявлението (както и други документи от него) не са подписани от представляващия/те кандидата, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител.
 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1  и ал.5  от ЗОП. При сключване на договора определения за изпълните представя  документи съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП;
 5. Оферта, съдържаща предложения по всички показатели, подлежащи на оценяване и срока на валидност на офертата. Срока на валидност на офертата включително и на ценовото предложение не може да е по-кратък от 90 календарни дни.
 6. Референции /три броя/ за изградени поражоизвестителни системи през 2011 г. и 2012 г.
 7. Разрешение за осъществяване на дейности по чл.91, ал.2, т.1-4 от Закона за Министерство на вътрешните работи
 
Изброените документи се поставят в запечатан непрозрачен плик с надпис «Оферта» , върху който са посочени наименованието, адреса и телефоните за контакти с депозиралия го участник.
 
ІІІ. Критерий за оценка на офертите:Икономически най-изгодна офертапри следния начин за оценка:
 
1. Предлагана цена с ДДС – максимална оценка 80 точки
За този показател се посочват:
 • -  единичните цени на техниката и строително мантажните
 • - общата стойност на техниката и СМР, която се получава като количествата се умножат по ед.цени
 • - обща сума на техниката и на СМР по отделно
 • - обща сума на техниката и СМР
 • - обща сума на проектиране, техника и СМР
 • - ДДС /ако фирмата е регистрирана по ДДС/
 • - обща сума за плащане – предложена  цена  от  кандидата,  която  не  може да е по-висока от 22 300 лв.
            Числов израз на оценката по този показател (П1) са точките, които се изчисляват по следната формула - П1 = К1хТ1, където:
 • К1 = Cmin/Co;
 • Cmin- най-ниска цена предложена от участник
 • Со - предложена ценана оценяваната оферта;
            Т1 = 80 - теглови коефициент на показателя.     
 
2. Срок на изпълнение в календарни дни- максимална оценка  за П2- 10 точки;
Посоченият срок не може да е по-кратък от 20 календарни дни и по-дълъг от 30 календарни дни.
            Числов израз на оценката по този показател (П2) са точките, които се изчисляват по следната формула – П2= К2хТ2, където:
 • К2= Cmin/Co;
 • Cmin– най-кратък срок за изпълнение предложен от участник
 • Со – предложен срок за изпълнение  воценяваната оферта;
 • Т2= 10- теглови коефициент на показателя.
 
3. Гаранционен срок  в календарни години- максимална оценка  за П3- 10 точки;
Посоченият срок не може да е по-кратък от 1 календарна година и по-дълъг от 5 календарни години.
            Числов израз на оценката по този показател (П3)са точките, които се изчисляват по следната формула – П3= К3хТ3, където:
 • К3= Cmax/Co;
 • Cmax– най-дълъг гаранционен срок предложен от участник, но не по малък от 1 годинa и не  повече от 5 години
 • Со – предложен гаранционен срок   воценяваната оферта;
 • Т2= 10- теглови коефициент на показателя.
 
 
               Показателят  се изчислява до втория знак  след десетичната запетая.
 
               К компл. = П+ П2 + П3
 
Където   П и Пса оценките на офертите по двата показателя.
На първо място се класира офертата с най-висока  стойност на комплексната оценка. Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки. При получаване на равен брой точки с предимство е участникът, притежаващ право да осъществява дейности по чл.91е, ал.2, т.1-4 от ЗМВР на територията на област Силистра.
         
                                
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Д-Р Константин Попов
Директор на Регионална здравна  инспекция
Силистра
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 1
 
 
КОЛИЧЕСТВЕНО – СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за доставка и монтаж на пожароизвестителна система  за РЗИ СИЛИСТРА,
ул.“Петър Мутафчиев“ 82
 
 
І. Заснемане и проектиране на обекта –………………..лева без ДДС.
ІІ. Техника за доставка и монтаж
 
НАИМЕНОВАНИЕ
БР/М
ЕД.ЦЕНА
СУМА
Адресируема централа
1
 
 
Термодефернциален адресируем датчик
10
 
 
Димно-оптичен адресируем датчик
140
 
 
Стандартна основа за датчик
150
 
 
Ръчен пожароизвестител адресируем
10
 
 
Светлинен андикатор
60
 
 
Вътрешна сирена
10
 
 
Външна сирена
1
 
 
Акумулатор
2
 
 
Пожарен кабел
900
 
 
Пожарен кабел
500
 
 
Кабелни канали
100
 
 
ОБЩА СУМА НА ТЕХНИКАТА:
 
 
 
 
 
С М Р дейности
Транспортни и консумативни разходи
1
 
 
Монтаж на елементи
1
 
 
Пускане и програмиране на пожарна централа
1
 
 
Полагане на кабелен канал
100
 
 
Окабеляване
1400
 
 
ОБЩА СУМА НА СМР ДЕЙНОСТИ:
 
 
 
 
 
Обща сума на техника и СМР дейности:
 
Обща сума за проектиране, техника и СМР дейности
 
ДДС (20%) :
 
ОБЩА СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ:
 
 
Всички суми са в лева.