Поръчка за доставка на гориво за автотранспорт за 2013 г. - 2014 г.

8/11/2012
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СИЛИСТРА

 
Силистра – 7500, ул.”П.Мутафчиев” № 82                              тел.81-61-19, факс 81-61-48
                                        e-mail:info@rzi-silistra.com
 

           

 
ПОКАНА
 
/поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки
под №9008443/08.11.2012 г./
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
     Във връзка с изпълнение на обществена поръчка по чл.14, ал.3, т.2 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от доставка на гориво  (Бензин А95Н и Дизелово гориво/супер дизел/евродизел) за МПС, собственост  на РЗИ– Силистра, през 2013-2014 г.
      Ви каня да изпратите или представите оферта за изпълнението на поръчката, в срок до 26.11.2012 г., 17:00 часа, в деловодството на РЗИ-Силистра, находящо се на адрес: Силистра , ул. “Петър Мутафчиев” № 82.
 
     Описание предмета на поръчката:
     Вид гориво и прогнозни количества :
 1. Бензин А95Н - около  2000 л.
 2. Дизелово гориво/супер дизел/евродизел – около 7000 л.
      Предметът на поръчката е неделим и офертата следва  да включва предложение и по двете позиции.
      Зареждането  на горивото ще се извършва на бензиностанции чрез карти за безналично плащане.
      Заплащането на горивото ще се извършва по банков път до 30 дни след  датата на получаване на фактурата.
     Изпълнителят следва да е специализиран в продажбата  на горива и да разполага с бензиностанции, снабдени с устройства за безналично плащане, разположени на територията на гр.Силистра /поне една/,  Силистренска област и националната пътна мрежа.
      Изборът на изпълнител ще се извърши чрез събиране на оферти с публикуване на покана по Глава осма „а” от ЗОП.
 
     Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу, за удостоверяването или съществуването на които трябва да представят съответните доказателства – оригинали или копия, заверени с мокър печат “Вярно с оригинала” от законния представител на участника или от лице, което е овластено изрично за това действие по силата на пълномощно с нотариална заверка на подписа, а именно:
 1. Заявление за участие.
 2. Пълномощно на лицето, подписващо заявлението, в случай че заявлението (както и други документи от него) не са подписани от представляващия/те кандидата, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител.
 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1  и ал.5  от ЗОП. При сключване на договора определения за изпълнител представя  документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП;
 5. Оферта, съдържаща предложения по всички показатели, подлежащи на оценяване и срока на валидност на офертата
 6. Изброените документи се поставят в непрозрачен, запечтан плик с надпис «Оферта», върху който са посочени обществената поръчка,  наименованието, адреса и телефоните за контакти с депозиралия го участник.
 
     Критерий за оценка на офертите:Най-ниска ценапри следния начин за оценка:
     Предлагана цена с ДДС за 1 литър гориво -  отделно за  Бензин А95Н и Дизелово гориво /супер дизел/ евродизел
    
      За този показател се посочват:
 • текуща пазарна цена на бензиностанциите на участникакъм 15.11.2012г. за 1 литър гориво Бензин А95Н и Дизелово гориво /супер дизел, евродизел/ с  ДДС.
 • предлагана търговска отстъпка за всеки  литър заредено гориво  спрямо текущата пазарна цена на бензиностанцията в лева с ДДС, като участникът поема ангажимент предложената търговска отстъпка да остане непроменена за целия срок на договора
 • предлаганацена за 1 литъргориво Бензин А95Н и Дизелово гориво /супер дизел, евродизел с  ДДС /получава се като текущата пазарна цена на бензиностанциите на участника се намали с търговската отстъпка/. Цената на отделните доставки ще се изменя с изменението на цената на горивата на бензиностанциите.
      Числов израз на оценката по показателя(П) са точките, които се изчисляват по следната формула - П = Ц. К, където:
       -    Ц - предлаганацена на оценяваната оферта за Бензин А95Н и Дизелово гориво /супер дизел, евродизел
       -    К-  прогнозните количестваза Бензин А95Н и Дизелово гориво /супер дизел, евродизел/ за периода
              
               Показателят  се изчислява до втория знак  след десетичната запетая.
 
               К компл. = П+ П2
 
     Където   П и Пса оценките на офертите за доставка по двете позиции-Бензин А95Н и Дизелово гориво /супер дизел, евродизел/ .
    На първо място се класира офертата с най-ниска  стойност на комплексната оценка. Останалите оферти заемат места в класирането по възходящ ред на стойностите на комплексните оценки. При получаване на равен брой точки с предимство е участникът, притежаващ повече бензиностанции на територията на гр.Силистра.
 
         
                                     
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Д-Р Константин Попов

Директор на Регионална здравна  инспекция

 -Силистра