Обява за конкурс за една длъжност Главен експерт в отдел „Лабораторни изследвания” към дирекция „Здравен контрол” в РЗИ - Силистра

17/10/2012
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СИЛИСТРА
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
 
На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители и Заповед № 22-01-144/11.10.2012 г. на директора на РЗИ
 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
 
“Главен експерт”в отдел „Лабораторни изследвания” на дирекция „Здравен контрол”  - 1 бройка
 
 При следните условия:
1. Кратко описание на длъжността: организация, планиране и извършване на дейностите по лабораторен контрол в отдел „Лабораторни изследвания”
 
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
2.1 Минимални:
2.1.1  образователно-квалификационна степен:   бакалавър
2.1.2. професионален опит: 2 години
2.1.3. ІV младши ранг.
2.2 Специфични  изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове
2.2.1. образователно квалификационна степен „Бакалавър” от професионално направление „Химични науки”
2.3 при равни други условия за предимство ще се счита:
2.3.1 преминат курс за чуждо езиково обучение
2.3.2 притежаването на компютърна грамотност
 
3. Начин на провеждане на конкурса:
  • решаване на тест;
  • интервю.
 
4. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
  • Писмено заявление за участие в конкурс / Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС/;
  • Декларация от кандидатапо чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • Копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” професионално направление “Химични науки”;
  • Копия от официални документи, удостоверяващи притежаването на 2 /две/ години професионален опит;
  • Копие от документ за придобит ранг /ако притежава такъв/;
  • Копие от документ за преминат курс за чуждоезиково обучение /ако притежава такъв/;
  • Копие от документ, удостоверяващ завършен курс по компютърна грамотност /ако притежава такъв/
 
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидатите или техни упълномощени представители на адрес: РЗИ - гр. Силистра, ул. “Петър Мутафчиев” № 82 – етаж І, Звено за административно обслужване в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса.
 
6. Място за обявяване на списъци и съобщения във връзка с конкурса: на информационното табло на централния вход в сградата на РЗИ – Силистра и на интернет страницата на адрес http://rzi-silistra.com/.
 
7. Размер на основната заплата за длъжността: 480лева.