Обява за конкурс за две длъжности Инспектор в отдел „Контрол на нехранителни обекти и стоки” към Дирекция „Здравен контрол” в РЗИ - Силистра

17/10/2012
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СИЛИСТРА
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
 
На основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители и Заповед № 22-01-145/11.10.2012 г. на директора на РЗИ
 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
 
“Инспектор”в отдел „Контрол на нехранителни обекти и стоки” на дирекция „Здравен контрол”  - 2 бройки
 
            При следните условия:
1. Кратко описание на длъжността: осъществява систематичен и насочен здравен контрол по спазване на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на факторите на жизнената среда.
 
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
2.1. Минимални:
2.1.1. образователно-квалификационна степен:  професионален  бакалавър по …
2.1.2. професионален опит: не се изисква
2.1.3. V младши ранг.
2.2.Специфични  изисквания за заемане на длъжността, предвидени в специални нормативни актове
2.2.1. притежаването на образователно – квалификационна степен „Професионален бакалавър по „ специалност „Инспектор по обществено здраве”
2.3.При  равни други условия за предимство ще се счита:
2.3.1. преминат курс за чуждоезиково обучение;
2.3.2. притежаването на компютърна грамотност.
 
3.Начин на провеждане на конкурса:
  • Решаване на тест;
  • Интервю.
 
4.Необходии документи за участие в конкурсната процедура:
  • Писмено заявление за участие в конкурс / Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС/;
  • Декларация от кандидатапо чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  • Копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по ...” специалност “Инспектор по обществено здраве”
  • Копие от документ за придобит ранг /ако притежава такъв/
  • Копие от документ за преминат курс за чуждо езиково обучение /ако притежава такъв/;
  • Копие от документ, удостоверяващ завършен курс по компютърна грамотност /ако притежава такъв/
 
5. Място и срок за подаване на документите за участие: Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидатите или техни упълномощени представители на адрес: РЗИ - гр. Силистра, ул. “Петър Мутафчиев” № 82 –етаж І, Звено за административно обслужване в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявлението за конкурса.
           
6. Място за обявяване на списъци и съобщения във връзка с конкурса: на информационното табло на централния вход в сградата на РЗИ – Силистра и на интернет страницата на адрес http://rzi-silistra.com/.
 
7. Размер на основната заплата за длъжността: 410 лева.