Поръчка за доставка на гориво за отопление 2012 г.

9/5/2012

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СИЛИСТРА

Силистра – 7500, ул.”П.Мутафчиев” № 82 
тел.81-61-19, факс 81-61-48; e-mail:info@rzi-silistra.com
 
 
ПОКАНА
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Във връзка с изпълнение на обществена поръчка по чл.14, ал.3, т.2 от Закона за обществени поръчки и необходимостта от доставка на гориво  (Газьол за отопление ЕКП: 0214400045/Diesel for heating purpose) за отопление на РЗИ – Силистра, за отоплителния сезон 2012/2013 г. /Поръчката е вписана в Регистъра на обществените поръчки към Агенция за обществени поръчки под № 9001598/.
 
Ви каня да изпратите или представите оферта за изпълнението на поръчката, в срок до 15.05.2012 г., 17.00 часа, в деловодството на РЗИ-Силистра, находящо се на адрес: Силистра , ул. “Петър Мутафчиев” № 82.
 
Описание предмета на поръчката:
 Вид гориво и прогнозни количества:
1. Гориво за отопление  (Газьол за отоплениеЕКП:0214400045/Dieselforheatingpurpose) прогнозно количество 12 000 л.
Предметът на поръчката е неделим.
При зареждане на горивото се допуска делимост не по-малка от 4 тона на една доставка.
Зареждането  на горивото да се извършва чрез транспорт на доставчика до склада на котелната централа, намиращ се в сградата на РЗИ - гр.Силистра, ул.Петър Мутафчиев №82.
Заплащането на горивото ще се извършва по банков път до 20 дни след  датата на получаване на фактурата.
Изпълнителят следва да е специализиран в доставка на горива, да е с доказан опит в изпълнение на подобни доставки, да разполага с транспорт, оборудван с брояч, замерен и пломбиран от оторизиран орган.
 
Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу, за удостоверяването или съществуването на които трябва да представят съответните доказателства – оригинали или копия, заверени с мокър печат “Вярно с оригинала” от законния представител на участника или от лице, което е овластено изрично за това действие по силата на пълномощно с нотариална заверка на подписа, а именно:
  1. Заявление за участие, в което е отбелязан срок за валидност на  направените предложения.
  2. Пълномощно на лицето, подписващо заявлението, в случай че заявлението (както и други документи от него) не са подписани от представляващия/те кандидата, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител.
  3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
  4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал.5  от ЗОП;
  5. Оферта в свободен текст, съдържаща предложения по всички показатели, подлежащи на оценяване.
Изброените документи се поставят в непрозрачен, запечтан плик с надпис «Оферта», върху който са посочени обществената поръчка,  наименованието, адреса и телефоните за контакти с депозиралия го участник.
 
Критерий за оценка на офертите:Икономически най-изгодна офертапри следните показатели за определяне на комплексната оценка:
1. Цена с включен ДДС за 1000 литъра гориво - (Газьол за отопление ЕКП:0214400045/Diesel for heatin gpurpose) максимална оценка П1 - 90 точки;
За този показател се посочва цената на 1000 литра гориво с включен ДДС и всички разходи по доставката,  вкл. транспортни разходи до склада на РЗИ-Силистра.
          
Числов израз на оценката по този показател (П1) са точките, които се изчисляват по следната формула: П1 = К1хТ1, където:
-  К1 = Cmin/Co;
-  Cmin - най-ниска цена предложена от участник;
-  Со - предложена ценана оценяваната оферта;
-  Т1 = 90 - теглови коефициент на показателя.
              
2. Срок на доставка на горивото – определен в календарни дни от датата на подаване на заявката
 
Числов израз на оценката по този показател (П2) са точките, които се изчисляват по следната формула: П2= К2хТ2, където:
-  К2= Cmin/Co;
-  Cmin- най-краткия предложен срок
-  Со - предложения срокв оценяваната оферта;
-  Т2 = 10 - теглови коефициент на показателя.
 
Всички коефициенти се изчисляват до втория знак  след десетичната запетая.
 
К компл. = П1 + П2
 
На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка. Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки. При получаване на равен брой точки с предимство е участникът, предложил по-ниска цена.
 
         
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Д-Р Константин Попов

Директор на Регионална здравна  инспекция

 
 
 

Прикачени файлове