Малка обществена поръчка за доставка на горива за автотранспорт

25/8/2011
ДО
НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ
 
ПОКАНА
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
 
                Във връзка с изпълнение на процедура по чл.2, ал.1, т.2 и чл. 2а, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки с предмет: Доставка на горива(Бензин А95Н и Дизелово гориво /супер дизел, евродизел/) за МПС, собственост на РЗИ– Силистра, през 2011-2012 г.”
Ви каня да изпратите или представите оферта за изпълнението на поръчката, в срок до 09.09.2011 г., 16.00 часа, в деловодството на РЗИ-Силистра, находящо се на адрес: гр. Силистра  7500, ул. “Петър Мутафчиев” № 82.
 
Описание предмета на поръчката:
 Вид гориво и прогнозни количества :
1. Бензин  А95 Н– 4000 л;
2. Дизелово гориво  / супер дизел, евродизел/– 10000 л.
Предметът на поръчката е неделим и офертата следва да включва предложения по двете позиции.
Зареждането на горивото да се извършва чрез  издадени от изпълнителя карти за безналично плащане.
Заплащането на горивото да се извършва по банков път, веднъж месечно – до 25 дни от получаване на фактурата  за заредено гориво.
Изпълнителят следва да разполага с бензиностанции, снабдени с устройства за безналично плащане, разположени на територията на гр.Силистра /поне една/, Силистренска област, основните пътни артерии, магистрали и областните центрове в страната.
 
Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу, за удостоверяването или съществуването на които трябва да представят съответните доказателства – оригинали или копия, заверени с мокър печат “Вярно с оригинала” от законния представител на участника или от лице, което е овластено изрично за това действие по силата на пълномощно с нотариална заверка на подписа, а именно:
1. Заявление за участие, в което е отбелязан срок за валидност на  направените предложения;
2. Пълномощно на лицето, подписващо заявлението, в случай че заявлението (както и други документи от него) не са подписани от представляващия/те кандидата, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител.
3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал.5  от ЗОП;
5. Списък на бензиностанциите на участника, снабдени с устройства за безналично плащане, на територията на Република България.
6. Ценово предложение .
Изброените документи се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, адреса и телефоните за контакти с депозиралия го участник.
 
Критерий за оценка на офертите:Най-ниска ценапри следния начин на  оценка:
Предлагана цена с включен ДДС за 1000 литра гориво   отделно за  Бензин А95Н и Дизелово гориво /супер дизел, евродизел/
За този показател се посочват:
- цени на производител/.вносител /посочва се името/ към 05.09.2011 г. Посочва се адреса на интернет страницата на производителя/вносителя на която са обявени цените.
- предлагана надценка в процент от цените на производителя/вносителя като участникът поема ангажимент предложената търговска надценка да остане непроменена за целия срок на договора
- предлагана надценка в лева за 1000 литра гориво / получава се като се умножат цените  на производителя/вносителя към 05.09.2011 г. и предлагана надценка в процент /
            - крайна цена за 1000 литра гориво /цена  обявени в сайта на съотвения производител/вносител към 05.09.2011 г. увеличена с предлагана надценка в лева за 1000 литра гориво/. Цената на отделните доставки ще се изменя с изменението на цената на производителя/вносителя
            Числов израз на оценката по този показател (П) са точките, които се изчисляват по следната формула - П = ЦхТхК, където:
            -  Ц= Цmin/Цo;
-    Цmin- най-ниска предложена цена  за Бензин А95Н и Дизелово гориво /супер дизел, евродизел/;
-    Цо - предложена цена на оценяваната оферта;
-    Т = 50 - теглови коефициент на показателя.
-    К-  коефициент, който  се получава като прогнозните количества се разделят на 1000 и е 4 или 10 съответно  за Бензин А95Н и Дизелово гориво /супер дизел, евродизел/
               Всички показатели се изчисляват до втория знак  след десетичната запетая.
               К компл. = П+ П2
 
Където   П и Пса оценките на офертите за доставка по двете позиции-Бензин А95Н и Дизелово гориво /супер дизел, евродизел/ .
На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка. Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки. При получаване на равен брой точки с предимство е участникът, притежаващ повече бензиностанции на територията на гр.Силистра.
 
         
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
д-р Константин Попов
Директор на Регионална здравна инспекция  -Силистра