Резултати от дейността на НПППРМШ в област Силистра към 31.12.2014 г.

26/2/2015
ДОКЛАД
за изпълнението на дейностите по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка през 2014 г.и в периода 2012-2014 г.
 
 
Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (НПППРМШ) в област Силистра стартира през месец октомври 2012г. Със заповед на директора на РЗИ-Силистра беше създаден Регионален координациенен съвет (РКС) и започна разяснителна кампания  чрез местните електронни и печатни медии. Организирахме и поведохме срещи с общопрактикуващите лекари и с медицинските специалисти от здравните кабинети в учебните заведения.  Организирахме и проведохме родителски срещи в средните и основни училища, на които поканихме родителите на момичета на 11 и 12 год. възраст (от набор 2000г. и 2001г.), с идеята информацията да достигне до момичетата, които биха могли да се включат в програмата както през учебната 2012/2013 година, така и през следващата 2013/2014. От Регионалния инспекторат по образование получихме списък на ОУ и СОУ в областта (координати на директорите и брой момичета на 11 и 12 год.възраст). Изготвихме покани до всички родители на подлежащите момичета, които достигнаха до тях благодарение на съдействието на училищните ръководства. Целта на нашите покани беше да предизвикаме посещение при личния лекар на детето и да се заяви желание за имунизация. В рамките на образователната кампания в периода 2012-2014г. разпространихме около 1800 брошури и около 600 DVDпо темата. На електронната страница на РЗИ-Силистра  създадохме модул с информационни и образователни материали по Програмата и създадохме връзка към горещият телефон за връзка и към националната интернет страница по НПППРМШ.
 
През целия период на действие и работа по НПППРМШ поддържаме отлична комуникация с РЗОК-Силистра, от които получаваме в срок необходимите справки както за подлежащи по пациентските листи на ОПЛ, така и за извършените приемис всяка от прилаганите ваксини - Cervarix и Silgard.
 
Срещите и контактите с ОПЛ са текущи, във връзка с тримесечните отчети и при проверките в амбулаториите, както и насочени с определени лични лекари при необходимост да обсъдим изпълнението на Програмата или възникнали проблеми.
 
През 2014 г. извършихме тематична проверка в амбулаториите на ОПЛ от областта по организацията и изпълнението на дейността по имунопрофилактика на рака на маточната шийка. При извършената тематична проверка беше установено, че:
 • се спазва определената целева група за безплатна имунизация по програмата (момичета навършили 12 год. възраст);
 • имунизациите се извършват след изразено съгласие на родител, удостоверено с подпис в амбулаторния лист;
 • за имунизация се използват двата ваксинални продукта (Церварикс и Силгард), като преобладаващо се употребява Церварикс (напр. през 2014 г. от общо отчетени в РЗОК 470 приема, 416 от тях са извършени с Церварикс (86%);
 • при избора на ваксината болшинството родители се консултират с личния лекар;
 • личните лекари заявяват необходимите количества ваксина на дистрибуторите, получават ги на място в амбулаториите, не съобщават за пропуски при доставките и при спазване на хладилната верига при транспортиране;
 • уведомяването на родителите на 12 год. момичета се осъществява по различен начин- устно по телефон, по-рядко чрез писмена покана на адрес, а също така и при посещения по друг повод;
 • през декември 2014г. със съдействието на регионалните представители на фирмите-доставчици на ваксините срещу IPVбяха изпратени покани до родителите на всички момичета, родени през 2002г. Очаква се през следващата календарна година по-добро изпълнение на имунизацията при тях, тъй като с включването на 13-годишните ще се разшири правото във възрастов обхват на безплатната имунизация по НПППРМШ;
 • спазват се изискванията за отчитане в РЗОК на извършените приеми с амбулаторен лист, като се отбелязват партидния номер и кода на приложената ваксина, както и кода на търговеца, доставил ваксината.
 
Към 31.12.2014г. резултатите за обхват на включените в програмата набори 12-годишни момичета са показани на таблицата:
 
родени 1999 г.
родени 2000 г.
родени 2001 г.
родени 2002 г.
подл. по пац. лис-
ти на ОПЛ
бр.
пол.
I-ви
при-
ем
 %  
бр.
пол.
 
III-ти
при-
ем
 % 
подл. по пац. лис-
ти на ОПЛ
бр.
ол.
I-ви
при-
ем
 % 
бр.
пол.
III-ти
при-
ем
 % 
подл. по пац. лис-
ти на ОПЛ
бр.
пол.
I-ви
при-
ем
  %  
бр.
пол.
III-ти
при-
ем
 %  
подл. по пац. лис-
ти на ОПЛ
бр.
пол.
I-ви
при-
ем
 %  
бр.
пол.
III-ти
при-
ем
 %  
577
7
 
7
 
579
240
41
224
39
485
207
43
167
34
505
127
25
18
3,6
 
и могат да се направят следните изводи:
 • от набор 1999 са обхванати много малко момичета, но е изпълнено правилото за завършена имунизация;
 • от набор 2000 са включени в програмата 41% от всички момичета, а със завършена имунизация са 39% от тях;
 • от набор 2001 са включени в програмата 43% от всички момичета, а със завършена имунизация са 34% от тях;
 • от набор 2002 са включени в програмата 25% и едва при 3,6%  имунизацията е завършена.
 
Тъй като имунизацията е препоръчителна е по-коректно обхванатите момичета да отнасяме към тези, които са пожелали имунизация.Тогава резултатите като цяло са далеч по-добри, но тъй като програмата цели да постигне ниво на обхват общо сред популацията около 75%, то стремежът е да расте броя на момичетата пожелали включване в програмата за безплатна имунизация, за да се постига по-висок популационен ефект в профилактиката на рака на маточната шийка.
 
През периода 2012-2014 г. броят на момичетата от набори 2000, 2001 и 2002 имащи право да получат безплатна ваксинация срещу ЧПВ са общо 1569. До края 2014г. с І-ви прием са обхванати 581от тях (37%),  ІІ-ри прием са получили 507 от тях (32%), а имунизационната схема с три дози е завършена при 416 от тях (26,5%).
 
Резултатите от изпълнението на програмата с извършените приеми са значително по-добри, когато са отнесени към броя на момичетата пожелали имунизация, но целта на програмата е траен ефект на снижение на заболяемостта от рак на маточната шийка, чрез висок обхват на момичетата на 12 годишна възраст.
 
 
 
Януари 2015 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Регионален координатор за област Силистра: д-р Теодора Начева