Чужденци, подлежащи на ваксинация срещу Ковид-19

31/5/2021
Съгласно разпоредбите на чл. 83, ал. 1 и 3 от Закона за здравето и § 21б от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., с цел преодоляване на последиците от Ковид-19 през 2021г. и постигане на висок имунизационен обхват на населението в РБългария, ваксини срещу Ковид-19 могат да бъдат прилагани и на чужденци, единствено и само когато попадат в посочените по-долу групи:
  • чужденци, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Р България;
  • чуждестранни студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас;
  • лица, пребиваващи продължително в РБългария;
  • членове на дипломатически и консулски представителства и на представителства на международни организации, акредитирани в Република България, както и членове на техния административно-технически и обслужващ персонал и членове на техните семействата, които живеят с посочените лица в едно домакинство в РБългария.