Препоръки по спазване на хигиенно-дезинфекционния режим в административни и обслужващи обекти.

18/3/2020
Р Е Г И О Н А Л Н А   З Д Р А В Н А   И Н С П Е К Ц И Я – С И Л И С Т Р А
 
П Р Е П О Р Ъ К И
към работодателите и служителите за организация и мерки по спазване на хигиенно-дезинфекционния режим в административни и обслужващи обекти, транспортни средства за обществен превоз
Във връзка с писмо на МЗ № 16-00-4/10.03.2020г., предвид разпространението на COVID - 19 и необходимостта от стриктното спазване на добър хигиенно-дезинфекционния режим в административни и обслужващи обекти препоръчваме:
 1. Общи мерки
 • Създайте организация за работата постигаща минимален риск от смесване на потоците от служители и външни посетители.
 • Осигурете необходимите условия за добра хигиена и дезинфекция на работните места, обслужващи посетители/клиенти.
 • Ограничете времетраенето на заседания, работни срещи и други прояви с участие на външни лица. При възможност ги отсрочете или отменете.
 • При възможност осигурете дистанционна форма на работа (работа от дома).
 • Не допускайте служители с грипоподобна симптоматика на работа кашлица, температура, главоболие, мускулни болки, задух и др.).
 • Ограничете командировките на служителите в страната и чужбина, а за страните с висок а степен на риск да ги преустановите.
 • Осигурете достатъчен брой служители на местата за административно обслужване на граждани, за да не допускате натрупване на чакащи клиенти.
 • Приканвайте посетителите да изчакват на минимална дистанция един от друг, най-малко от 1 метър.
 • Организирайте административното обслужване на клиентите, като предвидите прекъсване на работния процес трикратно в работния ден по 15 мин., за дезинфекция и проветряване. Уведомете за това вашите клиенти с указателна табела на таблото или на вратата на фронт-офиса.
 • Осигурете възможностите за обслужване на Вашите клиенти по интернет или телефон, когато това е възможно.
 • Забранете достъпа на външни лица до хранителните обекти/офиси за хранене в административната структура, която ръководите.
 1. Хигиенно-дезинфекционни мерки
Служителите от фронт-офиси/гишета/рецепции да работят задължително със защитна маска и ръкавици. Използваните маски и ръкавици да се изхвърлят в затворен кош с найлонова торба.
Трикратно през деня, във времето на 15-минутните почивки, да се извършва влажно почистване и дезинфекция на пода в работните помещения и фоайетата с препарати, съдържащи хлорни съединения,четвъртични амониеви съединения (ЧАС), окислители или алкохоли).  
Няколко пъти в рамките на работното време, в зависимост от интензивността на потока от посетители извършвайте влажно почистване и дезинфекция на повърхностите за контакт (парапети, дръжки на врати, дръжки на прозорци, ключове за осветление, мивки и кранове в санитарни възли, дозатори, бюра, маси, клавиатури, мишки, телефони и др.)
Концентрация на работния разтвор на дезинфектанта, постигащ вирусоцидно действие, ще изберете според указанието на етикета върху опаковката. Спазвайте указаното време за експозиция (въздействие). Избирайте дезинфекционни препарати с бързо действие, т.е. време за експозиция до 15 мин.
За дезинфекция на големи повърхности са подходящи хлорсъдържащите препарати под формата на таблети или гранули, като почистването се извършва с моп и се използва методът на двете кофи (двете кофи съдържат дезинфекционен разтвор, като в едната кофа се измива замърсения моп, а в другата кофа същият се потопява за същинската дезинфекция). С еднократно потапяне на мопа се почиства повърхност до 10 м2, след което цикълът се повтаря.
Работни и други повърхности, влизащи в контакт с ръцете, се забърсват влажно с мека кърпа напоена с дезинфекционен разтвор на хлорна основа (натриев дихлоризоцианурат), съдържащ четвъртични амониеви съединения (ЧАС) и алкохолни съставки. Да се спазва време за експозиция най-малко 15 минути. С еднократно омокряне на кърпата може да се обработи площ до 2 м2.
Алкохолните дезинфектанти  не се използват за повърхности по-големи от 2 м2, както и в близост до източници на запалване
Използваните мопове и кърпи подлежат на обеззаразяване, като се накиснат в работен разтвор на дезинфектант с висока концентрация и след изпиране се оставят за изсъхнат. Мокрите пособия за почистване за благоприятно място за развитие на микроорганизми.
 1. Дезинфекция на ръце
Осигурете условия за измиване на ръцете с топла вода и сапун, както и индивидуални кърпи за подсушаване.
Осигурете дезинфектант за ръце на алкохолна основа под формата на гел или спрей на всички ключови места за обслужване на клиенти. На дезинфекция подлежат измити и подсушени ръце. Избраният дезинфектант се втрива в кожата на ръцете за най-малко 30 сек., като се покриват не само дланите, а също така междупръстията и върховете на пръстите. След дезинфекция ръцете се оставят да изсъхнат, не се избърсват с кърпи или салфетки.
Персоналът, поддържащ хигиената и дезинфекционния режим в административната или обслужваща структура задължително следва да използва лични предпазни средства (ръкавици и маски) и да поддържа добра лична хигиена.
Препоръчва се поставяне на диспенсъри с дезинфектанти за ръце на алкохолна основа  на работните места за обслужване на клиенти и на видими места във входните фоайета на обществени сгради.
 
 1. Дезинфекция на големи повърхности чрез опръскване
Осъществява се чрез ръчни, гръбни, моторни пръскачки или автоматични системи за „суха мъгла“. Обширните обработки с гръбни, моторни пръскачки или автоматични системи за „суха мъгла“ могат да се извършват само от регистрирани лица по Наредба № 1 от 05.01.2018г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
 
 1. Хигиенно-дезинфекционни мерки при транспортни средства за обществен превоз
Ежедневно след всеки курс проветряване на купето.
Регулярно почистване на филтрите на климатиците/климатичните системи.
Ежедневно след всеки курс, по време на престоя на първа спирка, извършване на дезинфекция на всички повърхности, в контакт с ръцете на пътниците (дръжки, ръкохватки, прозорци, кожени седалки и др.). Дезинфекцията да се извършва чрез забърсване с мека кърпа напоена с дезинфекционен разтвор съдържащ хлорни съединения,  четвъртични амониеви съединения (ЧАС) или алкохоли. След дезинфекция повърхността не се  подсушава, остава се да изсъхне.
За ръцете на персонала да се ползват само дезинфекционни препарати съдържащи алкохоли.
Водачите и кондукторите да са обезпечени с предпазни маски и ръкавици
 
 1. Изисквания към използваните дезинфекционни препарати
Всеки препарат предназначен за дезинфекция трябва да е разрешен за употреба от Министерство на здравеопазването. Това е отбелязано на етикета на препарата.
Препарати на хлорна основа (с активно действащо вещество „натриев дихлор-изоцианурат“): препоръчват се за обработка на повърхности. Предлагат се под формата на бързо разтварящи се таблети или на гранули. Следвайте дозировката, указана на етикета. Обичайния начин за приготвяне на дезинфекционен разтвор с бързо разтварящи се таблети е в доза 1 таблетка на 10 литра хладка вода.
Дезинфекционни препарати, които са разрешени за употреба и се предлагат в търговската:   Санифорт, Клодан Д, Табидез 56, Медикарин и ТССА, които иман време на действие от 15 до 30 минути. Препоръчителната дозировка е 2 таблети на 10 литра хладка вода. Същите препарати под форма на гранули се дозират с приложената мерителна лъжичка.
Препарати със съдържание на четвъртични амониеви съединения (ЧАС): препоръчват се за обработка на повърхности. Следвайте дозировката, указана на етикета.
Дезинфекционни препарати, които са разрешени за употреба и се предлагат в търговската:  Септичас (0,5-1,0 мл на 100 мл), с време на действие 30 минути
Препарати със съдържание на алкохоли: препоръчват се за дезинфекция на ръце или повърхности и се предлагат под формата на гел или спрей, за директна употреба.
Ръцете се дезинфекцират най-добре след измиване с вода и сапун, подсушават се с индивидуални кърпички. Избраният дезинфектант се втрива в кожата на ръцете за най-малко 30 сек., като се покриват не само дланите, а също така междупръстията и върховете на пръстите. След дезинфекция ръцете се оставят да изсъхнат, не се избърсват с кърпи или салфетки.
Дезинфекционни препарати, които са разрешени за употреба и се предлагат в търговската: 
Хенди септ, Геласепт, Скруб NP (за ръце), Пачико гел, Инцидин ликуид, Дентаспрей (за повърхности)
 
 
 
 16.03.2020г.                                                    Дирекция ,,Надзор на заразните болести“
                                                                             РЗИ-Силистра