ОПЕРАТИВЕН ПЛАН - ГРИП - 2019г.

31/10/2019
РЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА  ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА
 
 
ОПЕРАТИВЕН  ПЛАН
ЗА  НАДЗОР  И  КОНТРОЛ  НА ГРИП  И  ОРЗ
В  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА (2019-2020)
(утвърден със Заповед № РД- 01-162 / 31.10.2019г. на директора на РЗИ-Силистра)
 
I. ЦЕЛ
Проследяване динамиката на епидемичния процес от ОРЗ, Грип и ТОРЗ за своевременно установяване на началото и края на грипна епидемия, определяне обхвата на епидемията, оценка на тежестта на протичането й, определяне на мерки за ограничаване епидемичното разпространение и намаляване на заболеваемостта и смъртността.
II. ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ
Своевременно установяване на повишена заболеваемост (обща и по възрастови групи), установяване циркулация на грипни вируси чрез вирусна детекция, идентифициране на групите от населението с най-голям риск от усложнения, определяне набора от пред-епидемични и противоепидемични  мерки, осигуряване на достоверна и актуална информация за обществеността и заинтересованите институции.
III. ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ
1.Със заповед на директора на РЗИ-Силистра определяне на амбулаториите за първична медицинска помощ, които да провеждат сентинелния надзор на Грип и ОРЗ на наблюдаваното население по възрастови групи (0-4, 5-14, 15-29, 30-64 и 65+), въз основа на 10% извадка от населението на областния град, в съответствие с дефиницията за случай на Грип и ОРЗ, посочени в Наредба № 21/2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните заболявания, при включване на точно определени диагнози от клас Х (болести на дихателната система) на МКБ-Х ревизия: остър назофарингит (J00), остър фарингит (J02), остър ларингит и трахеит (J04), остри инфекции на ГДП с множествена и неуточнена локализация (J06), Грип, предизвикан от идентифициран вирус (J10), Грип, неидентифициран вирус (J11), Остър бронхит (J20), Остър бронхиолит (J21) и Остра респираторна инфекция на долни дихателни пътища, неуточнена (J22).
2.Определяне на ЛЗБП, които ще въвеждат данни за случаи на ТОРЗ в модула за случай-базиран надзор, вкл. извършване на пробонабиране от пациенти с ТОРЗ за изследване в НРЛ „Грип и ОРЗ“, с диагностична цел.
3.Събиране и обобщаване на данните от РЗИ-ДНЗБ и въвеждане в Информационната система  за събиране и анализ на данните за заболеваемостта от Грип и ОРЗ в област Силистра и оценка на ситуацията, спрямо заболеваемостта в страната.
4.Пробонабиране на носогърлени смивове от сентинелните амбулатории и изпращане на събраните проби за вирусна детекция в НРЛ „Грип и ОРЗ“, при спазване изискванията за пробовземане, съхранение, съпроводително писмо и транспорт на Методическото указание за борба с Грип и ОРЗ, утвърдено със Заповед № РД-01-260/11.09.2019г. на Министъра на здравеопазването.
5.Контрол на надзора на ТОРЗ в избраните ЛЗБП, потвърдени от МЗ и НЦЗПБ.
6.Информиране на МЗ и НЦЗПБ при обявяване и отмяна на грипна епидемия на територията на област Силистра (общо или по общини), както и за хода на епидемията, в случай на изключителна интензивност на епидемичния процес и клинична тежест на протичане с много усложнения и смъртни случаи.
7. Свикване на оперативния щаб за борба с Грип и ОРЗ, определяне на пакет от мерки и тяхното привеждане в изпълнение със заповед на директора на РЗИ-Силистра или на областния управител (при засегнати 2 или повече общини).
IV. ОБЛАСТЕН ОПЕРАТИВЕН  ЩАБ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Теодора Начева, директор на РЗИ-Силистра
(info@rzi-silistra.com  0887 928 054)
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Боряна Кочева, главен инспектор Д НЗБ, РЗИ-Силистра
(nzb@rzi-silistra.com  0885 930 833)
ПОСТОЯННИ ЧЛЕНОВЕ:
д-р Даниела Костадинова, изпълнителен директор на МБАЛ-Силистра
(0887 239 534 mbalss@abv.bg)
Д-р Енчо Василев, директор на ЦСМП-Силистра
(0899 413 863 csmpsilistra@gmail.com)
д-р Данчо Костадинов, управител на ДКЦ-Силистра
(0888 910 287 dkc_silistra@abv.bg)
д-р Стелияна Величкова, председател на РК на НСОПЛБ-Силистра
(0887 550 373 dr_s.velichkova@abv.bg)
Атанас Атанасов, директор на РЗОК-Силистра
(0887 833 434 silistra@nhif.bg)
Габриела Миткова, началник на РУО-Силистра
 (0894 419 568 rio_silistra@mon.bg и 0886 207 888, rio_silistra@mbox.contact.bg)  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ (РАЗШИРЕН СЪСТАВ):
д-р Богомил Бойчев, управител на МБАЛ-Тутракан
(0888 202 092 mbal_tutrakan@abv.bg)
д-р Константин Попов, управител на МБАЛ-Дулово
(0885 296 215 dulovo_mbal@abv.bg)
Васил Славов, председател на РК на БЛС-Силистра
(0877 700 331 bls_silistra@mail.bg)
Димитър Кръстев, председател на РК на БФС-Силистра
(0897 895 503 apteka_evrika@abv.bg)
Кмет на община Силистра/зам.кмет „Хуманитарни дейности“
(0888 774 434 mayor@silistra.bg)
Кмет на община Тутракан/зам.кмет „Хуманитарни дейности“
(0899 993 600 tutrakan@b-trust.org)
Кмет на община Дулово/зам.кмет „Хуманитарни дейности“
(0887 559 567 dulovokmet@abv.bg)
Кмет на община Главиница/зам.кмет „Хуманитарни дейности“
(0882 101 660 obshtina@glavinitsa.bg)
Кмет на община Кайнарджа/зам.кмет „Хуманитарни дейности“
(0885 921 818 kain_ss@abv.bg)
Кмет на община Ситово/зам.кмет „Хуманитарни дейности“
(0886 318 544 sitovo@sitovo.bg)
Кмет на община Алфатар/зам.кмет „Хуманитарни дейности“
(0879 134 771 obshtina_alfatar@abv.bg)
 
(В зависимост от обхвата на епидемията от сезонен грип, се провеждат заседания в разширен състав, с участие на допълнителни членове на Оперативния щаб)
Заседанията се свикват от председателя на Оперативния щаб, а в негово отсъствие от зам.председателя.
Уведомяването се извършва по електронна поща или телефон.
Взетите решения се разпореждат със заповед на директора на РЗИ-Силистра.
В случай, че епидемията от сезонен грип е обхванала две или повече общини в област Силистра, както и при оценка за бързо развитие, висока заболеваемост и тежко протичане председателят/зам.председателят на Оперативния щаб предлага на Областния управител да свика Областния съвет по епидемии и епизоотии. В тези случаи мерките се разпореждат със заповед на Областния управител.
V.ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ
1.Организация на епидемиологичния надзор и контрол на Грип и ОРЗ
ЛЗИБП, изпълняващи сентинелния надзор на Грип и ОРЗ, (АПМП-ИП, включени в заповедта на директора на РЗИ-Силистра) съобщават данни по възрастови групи за амбулаторните пациенти с ОРЗ и Грип по определените диагнози от МКБ, ежедневно (от 01.11. до 31.03.) или ежеседмично (от 01.04. до 31.10.), според сезона. Данните се съобщават по електронна поща или по телефон
2.Лабораторен надзор на Грип и ОРЗ – пробонабиране и лабораторна идентификация на грипните  вируси и други вируси причиняващи ОРЗ
От ЛЗИБП, изпълняващи сентинелния надзор на Грип и ОРЗ, (АПМП-ИП, включени в заповедта на директора на РЗИ-Силистра) се събират носогърлени проби за детекция на грипни вируси. Пробите се събират от пациенти с типична или грипоподобна клинична картина, от различни възрастови групи, в общ обем 15-20 проби на сезон (10 проби в началото на повишаваща се заболеваемост и 5-10 проби при епидемично разпространение на заболявания от Грип и ОРЗ).
3.Оценка на тежестта на развитие и на епидемичното разпространение на Грип и ОРЗ
3.1. От ЛЗБП (МБАЛ-Силистра, МБАЛ-Тутракан и МБАЛ-Дулово) се събират данни за хоспитализираните пациенти с усложнения след Грип (пневмонии, отити, енцефалити и др.) и за смъртните случаи с лабораторно доказана диагноза Грип и/или с развили се усложнения след Грип.
3.2. От ЛЗИБП включени в сентинелния надзор на Грип и ОРЗ (АПМП-ИП) се събират данни за амбулаторни пациенти с усложнения от грип (пневмонии, отити, енцефалити и др.) и за смъртните случаи с лабораторно доказана диагноза Грип и/или с развили се усложнения след Грип.
3.3. ЛЗБП, определени за провеждане на сентинелния надзор на ТОРЗ въвеждат в уеб-базирания модул индивидуални данни за пациентите, извършват пробонабиране на клинични материали за диагностика и въвеждат получените данни от НРЛ „Грип и ОРЗ“ в модула за случай-базиран надзор на ТОРЗ.
4.Здравно-хигиенни и общо профилактични мерки
Прилагането на общите профилактични мерки има за цел да се ограничи разпространението на грипни и други респираторни вируси, забавяне хода на епидемията и нейната интензивност. В резултат на мерките е възможно да се намали общия брой болни, тежките форми на грип, да се снижи пиковата заболеваемост, смъртността и леталитета.
Общите профилактични мерки включват: лична хигиена, сутрешен филтър в детските заведения, изолация на болните, проветряване на помещенията за сън, работа, учение и игра, намаляване струпване на хора в затворени помещения, лични предпазни средства-маски, етикет на кихане и кашляне и др.
5.Специфична профилактика и терапия
Специфичната имунопрофилактика се постига с  противогрипни ваксини. Съвременните протиовгрипни ваксини са 4-валентни и с антигенен състав, актуализиран за всеки сезон (два от тип А и два от тип В).
Важно допълнение към специфичната профилактика на грипа са химиопрепаратите със специфично антивирусно действие, т.нар. инхибитори на невраминидазата - Oseltamivir phosphate(Tamiflu) и Zanamivir (Relenza). Имат незабавно действие, след приема на първата доза. Терапевтичният ефект се проявява най-добре, когато са приложени в началото на заболяването, до 24-48 часа от появата на първите симптоми.
Популяризиране на специфичната профилактика на грипа и имунизиране с пневмококова ваксина на рискови групи от населението, особено на лицата над 65 год.възраст
Своевременно информиране на населението за реалните възможности за ваксино-профилактика в изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип
6.Противоепидемични мерки
Текущото проследяване динамиката на заболеваемостта от Грип и ОРЗ и анализа на епидемичната ситуация са основание областният оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ да вземе решение за обявяване на грипна епидемия на територията на цялата област или в отделни общини/населени места. Директорът на РЗИ - председател на щаба, издава заповед и незабавно уведомява МЗ.
6.1.Мерки в периода на повишена заболеваемост от ОРЗ и Грип
Строг сутрешен филтър в детските заведения от медицинските специалисти и учителите за недопускане на болни деца
Откритите болни деца се връщат вкъщи
Не се допускат на работа и заболелите лица от персонала
Общо-хигиенни мерки (затопляне, проветряване, влажно забърсване с дезинфекционен разтвор
Системен контрол от служителите в Д НЗБ и Д ОЗ за спазване на здравно-хигиенния и противоепидемичен режим в обектите с обществено предназначение
6.2.Мерки в периода на епидемична заболеваемост от ОРЗ и Грип
Преустановяване на плановите консултации на бременни жени и кърмачета
Преустановяване на всички профилактични прегледи и имунизации
Прекратяване на плановите операции
Преустановяване на свижданията в болничните лечебни заведения
Стриктно спазване на противоепидемичния режим в болничните лечебни заведения, съгласно изискванията на Наредба № 3/2013г. за утвърждаване на МС за превенция и контрол на ВБИ
Готовност за разстановка в болничните лечебни заведения, с цел разширяване на легловия капацитет на вътрешните/детските отделения, в отговор на повишената потребност от приемането на насочени пациенти с Грип и/или усложнения
Готовност на ОПЛ да увеличат часовете за домашни посещения в работния си график, за обслужване на болни от грип в дома, особено за пациентите с най-висок риск от заболяване и усложнения
Осигуреност на аптечната мрежа с медикаменти с повишено търсене (антипиретици, аналгетици, антивирусни препарати, антибиотици и др.)
Стриктно спазване на общо-хигиенните мерки в детски, учебни и социални заведения (затопляне, проветряване, влажно забърсване с дезинфекционен разтвор)
Прекратяване на учебни занятия в учебните заведения като крайна мярка, след мотивирано предложение на директора на РЗИ до директора на РУО, след обсъждане в оперативния щаб и становище, че временното спиране на учебни занятия ще има положителен ефект върху развитието на епидемията. При взето решение за прекратяване на учебни занятия органите на ДЗК предписват тази мярка на определените учебни заведения, в съответствие с изискванията на чл. 63 (2) от Закона за здравето и чл. 105 (5) от Закона за предучилищно и училищно образование
7.Мерки спрямо елементите на епидемичния процес
7.1.Мерки спрямо болните (източник на заболяване)
Болните с леки и средно тежки форми на грип се изолират в домашни условия
Болните с тежки форми на грип и усложнения, както и повишен риск от усложнения на придружаващи заболявания се изолират в болнични лечебни заведения
Болните от грип медицински специалисти не се допускат на работа
7.2.Мерки спрямо контактните (възприемчиво население)
Контактните с риск от тежко протичане или усложнения и обостряне на придружаващи заболявания ограничават контактите си – социални, пътувания и др., използват лични предпазни средства (маски), спазват общо хигиенни правила и провеждат постекспозиционна профилактика с антивирусни препарати, назначени от лекар
7.3.Мерки по отношение на външната среда, касаещи механизма на предаване
Ограничаване на пътуванията – лични и служебни
Ограничаване на посещенията на външни лица в затворени колективи (социални, детски, учебни, лечебни и здравни заведения)
Сутрешен филтър в детски и учебни заведения от медицинските специалисти и учителите
Дезинфекционни и хигиенни мерки – редовно миене на ръцете, ползване на дезинфектанти за ръце, съдържащи алкохол, етикет на кихане и кашляне (респираторен етикет), лични предпазни средства (маски) в обществен транспорт, магазини, заведения за обществено хранене и др. обслужващи институции
8.Информиране на населението
Своевременно и точно информиране на населението за развитието на заболеваемостта и епидемичното разпространение на Грип и ОРЗ, чрез сайта на РЗИ-Силистра и местните медии.
Препоръки към различни групи от населението за ограничаване участие или присъствие в масови събития и обществени мероприятия (културни, спортни и др.), вкл. за мерките по т.7.
 
 
Изготвил:
Д-р Теодора Начева