Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна инспекция – Силистра

14/12/2017
 
 
Приложение1
 
РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СИЛИСТРА
 
 
 
 
Настоящият Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна инспекция – Силистра   е разработен и утвърден в съответствие с изискванията на чл.15 а, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за публикуване на информация в интернет.
 
 
 
1. Обща информация
 
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВОДЕНЕ: Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. (Приета с ПМС №283 от 03.12.2010 г.)
 
Съдържа данни за всички действащи лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи на територията на област Силистра. В публичната част от регистъра  е предоставена информация за регистрационен код, представител, наименование и адрес на лечебното заведение, както и телефони за връзка.
 
2. Ред за достъп
 
Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ – Силистра   в секция „Публични регистри„ .Избира се „Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи“   и потребителят получава списък на актуално регистрираните лечебни заведения за извънболнична помощ по видове заведения - АПМП-ИП, АПМП-ГП, АПДП-ЕП, АПДП-ГП, АСМП-ИП, АСМП-ГП, МТЛ, МДЛ, МЦ и ДКЦ.
 
Право на достъп до online информацията имат всички интересуващи се .Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.
 
 
 
1. Обща информация
 
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВОДЕНЕ:  Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение,  контролирани  от  регионалните здравни инспекции  (загл. изм. - дв, бр.14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)
 
Съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение към РЗИ-Силистра. В публичната част от регистъра е предоставена информация за регистрационен номер и дата на вписване, адрес на обекта, вид на обекта и видовете дейности, които се извършват в него, фирмено наименование или име на лицето, осъществяващо дейност в обекта с обществено предназначение, както и дата и номер на заповедта за заличаване на регистрацията.
 
2. Ред за достъп
 
Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ–Силистра в секция „Публични   регистри“   /Регистър на обекти с обществено предназначение“. Регистърът е в таблична форма. Предоставен е и във файл с формат на MS Excel.
 
Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се .Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.
 
 
 
1.   Обща информация
 
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВОДЕНЕ: чл. 241 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), /Обн .ДВ. бр.31 от 13 Април 2007 г/.
 
Съдържа данни за дрогериите, който са получили удостоверение за регистрация от РЗИ-Силистра. В публичната част о трегистъра е предоставена информация за номер и дата на издаденото от РЗИ удостоверение, фирмено наименование, име и адрес на ръководителя на дрогерията, адрес на дрогерията, дата на прекратяванена дейността и основание за това (в случай на прекратяване на дейността), забележки по вписаните обстоятелства (при промяна на обстоятелствата).
 
2. Ред за достъп
 
Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ–Силистра  в секция „Публичнирегистри / Дрогерии“.   Регистърът е в таблична форма. Предоставен е и във файл с формат на MS Excel.
 
Право  на  достъп  до  on-line  информацията  имат  всички  интересуващи  се.  Документи  за  ползване  на  услугата  не  се  изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.
 
 
 
1.  Обща информация
 
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВОДЕНЕ:  чл.14  от Закона за храните  /Обн. ДВ. бр. 90 от 15 Октомври 1999 г./
 
Съдържа данни за обектите за производство, приготвяне или обработка на бутилирана натурална минерална, изворна и трапезна вода, които са получили удостоверение за регистрация от РЗИ-Силистра. В публичната част от регистъра е предоставена информация за номер и дата на издаденото от РЗИ удостоверение, адрес на обекта, вид на обекта, видовете бутилирани води, фирмено наименование, име иадрес на ръководителя на обекта, в случай на прекратяваане на дейността – номер и дата на заповедта за заличаване на регистрацията.
 
2.   Ред задостъп
 
Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ–Силистра в секция „Публични регистри /Регистър на обектите за производство на бутилирани натуралнаминерални, изворни и трапезни води“. Регистърът е в таблична форма. Предоставен е и във файл с формат на MS Excel.
 
Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.
 
 
 
1. Обща информация
 
ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ  ЗА  ВОДЕНЕ: чл.  5  Наредба  № 5  от  06.07.2011 г.  за  условията  и  реда   за  получаване  на  разрешения  за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална  медицина и снабдяването им с лекарствени продукти. /Обн. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011 г./
 
Съдържа данни за издадените разрешения за продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина в област Силистра. В публичната част от регистъра е предоставена информация за № и дата на издаденото разрешение, данни за номер, партида, том и страница, под които лечебното заведение е вписано в регистъра на РЗИ, адрес на лечебното заведение за извънболнична помощ (адрес на дейност), вслучай на прекратяване на разрешението - дата на прекратяване на разрешението и основание за това, в случай на промяна на обстоятелствата - забележки по вписаните обстоятелства.
 
2. Ред за достъп
 
Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ–Силистра  в секция „Публични регистри /Регистър по наредба №5“. Регистъръте в таблична форма. Предоставен е и във файл с формат на MS Excel.
 
Право на достъп до on-line информацията имат всички интересуващи се. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.
 
 
 
1. Обща информация
 
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВОДЕНЕ:  чл.171, ал.1 от Закона за здравето; В сила от 01.01.2005 г., Обн.ДВ. бр. 70 от 10 Август 2004 г.,
 
Съдържа данни за всички лица, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве на територията на област Силистра. В публичната част от регистъра  се съдържа  информация за регистрационен код,  трите имена, адрес, телефон, описание на неконвенционалния метод, регистрационен номер на книгата за посещения, данни за заличаване на регистрацията иоснование за това, промени в обстоятелствата и забележки.
 
2. Ред задостъп
 
Достъп до регистъра се получава от сайта на РЗИ–Силистра в секция „Публични регистри“. Избирасе   „Регистър на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве“. Регистърът е в таблична форма. Предоставен е и във файл с формат на MS Excel.
 
Право  на  достъп  до  on-line  информацията  имат  всички  интересуващи  се.  Документи  за  ползване  на  услугата  не  се  изискват. Предоставяната информация от регистъра не се заплаща.
 
 
 
 
Настоящият Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна инспекция – Силистра  влиза в сила от датата на утвърждаването му. Настоящият Ред за достъп до публичните регистри на Регионална здравна инспекция – Силистра  е утвърден със Заповед  № РД-13-131/10.09.2014 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Силистра и актуализиран  със Заповед№РД-13-44 /12.02.2016 г. на директора на РЗИ-Силистра.
 
 
 
 
Изготвил:
Н. Димитрова
Главенсекретар наРЗИ-Силистра