Резултати от проведено представително национално проучване на нивата на радон в сгради на територията на област Силистра по „Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017г.”

25/9/2017

Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население 2013-2017, приета с Решение № 537/12.09.2013 г. на Министерски съвет, стартира през 2014 г. Нейната стратегическа цел е да формира и провежда дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване риска за здравето на българските граждани в резултат на въздействието на радон в сградите.
 
На национално ниво Програмата се ръководи от Министерство на здравеопазването чрез Национален координационен съвет (НКС), като по аналогичен начин на областно ниво е определен състав на Областен координационен съвет (ОКС), в който участват представители на Регионална здравна инспекция, Областна администрация, РДНСК, РИОСВ, РУО, Камарата на архитектите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите и на всяка община. ОКС осъществява оперативното и методично ръководство на дейностите по Програмата в областта, а методичното ръководство на национално ниво се реализира от Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).
 
 
Целта на програмата е:
 
  • изменение на действащите или изработване на нови нормативни актове за техническо ограничаване нивата на радон в сгради;
  • провеждане на национално представително проучване за нивата на радон в сгради, което да завърши с изготвянето на радонова карта на България и определяне на районите с повишен риск;
  • създаване на публичен регистър на лаборатории и експерти с призната компетентност за измерване на радон в обществени и жилищни сгради;
  • анализ на състоянието на системата за контрол при проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на новопостроени сгради.
 
 
Какво е извършено по Програмата?
 
През 2015 г. Регионалната здравна инспекция-Силистра стартира национално представително проучване за измерване нивата на радиоактивния елемент радон във всички детски заведения и в жилищни сгради в област Силистра. Участниците бяха включени на доброволен принцип, при спазване изискванията на проучването.
 
Целта на проучването е да се установи териториалното разпространение и концентрацията на радон в област Силистра, да определи средно-годишните концентрации на радон в помещения, които се обитават през по-голямата част от годината в еднофамилни и многофамилни жилища и в детски заведения.
 
За всички обекти включени в проучването бяха попълнени подробни анкетни карти с информация за строежа (година на построяване, вида на строителство, основи на сградата, етажност, вид на дограмата, вид на отоплителната система и др.).
 
В хода на проучването в 7-те общини на област Силистра бяха използвани 99 детектора в жилищни сгради в различни населени места, както и 187 детектора в 66 сгради на детски заведения. Детекторите отчетоха нивата на радон в жилищните сгради в продължение на една година (два пъти по шест месеца), а в детските заведения – за три месеца. Радоновите детекторите бяха поставяни в първи наземни или в приземни етажи на жилищни сгради и детски заведения. Задължително условие за избора на място беше помещенията да се ползват за отдих, занимания или сън от хората целогодишно.
 
Проведеното проучване (средна стойност и максимално измерена концентрация на радон) в сградите на детските заведения  в областта установи стойности под референтното  ниво от 300 Bq/m3 в 58 детски заведения (88%), а в 8 детски заведения максимално измерените концентрации на радон  надвишаваха 300 Bq/m3 (12%). За резултатите от проведеното проучване информирахме писмено ръководителите на детските заведения и кметовете по общини, както и дадохме препоръки за минимизиране концентрацията на радон с ежедневни хигиенни мерки (редовно проветряване и вентилация).  
 
Проучването в жилищните сгради показа средногодишната концентрация на радон под референтното  ниво от 300 Bq/m3 в 92 жилища (93% от проучените 99 жилища), а  стойности над 300 Bq/m3 бяха установени в 7 жилища (7%).
 
Всички домакинства участвали в проучването са информирани за конкретно установените резултати в тяхното жилище с благодарствено писмо за оказаното съдействие при провеждане на проучването.
 
 
Какво представлява радона?
 
Радонът (радон-222) е радиоактивен инертен газ. Образува се при алфа-разпадането на атомните ядра на радий-226, който е дъщерен продукт в уран-радиевото семейство с родоначалник уран-238. От своя страна при радиоактивното разпадане на газообразния радон-222 (3,8 дни период на полуразпадане) се образува верига от нови радиоактивни продукти в твърдо агрегатно състояние (полоний-218, полоний-214, бисмут-214 и олово-214 - дъщерни продукти на радона с периоди на полуразпадане под 30 минути).
 
Радонът е естествен фактор за облъчване на населението, присъства в природата, независимо от човешката дейност. Той се образува в почвата, скалите и водата, оттам постъпва във въздуха и при вдишване се отлага по дихателните пътища и белите дробове. Установено е, че 98% от вътрешното облъчване на човека се получава в резултат на вдишването на дъщерни радиоактивни продукти на радона, които се задържат и въздействат върху бронхиалната лигавица на белите дробове, а само 2% се дължат на самия радон (радон-222).
 
Разпространението на радона в околната среда става чрез естествена дифузия от почвата към въздуха, през естествените пукнатини на земната кора и този процес зависи от редица природни и климатични фактори - атмосферно налягане, температура на въздуха, валежи, вятър, релеф и други природни особености.
 
Радонът е радиоактивен газ, вторият по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили. Няма цвят, нито мирис и попада в белите дробове от въздуха, който дишаме. Концентрацията му в сградите е значително по-голяма отколкото на открито, тъй като в затворени и непроветрени помещения се получава насищане на въздуха, а в атмосферата - разреждане. Подложени на влиянието му са обитателите на приземни и първи надземни етажи.
 
Концентрацията на радон в сградите зависи от климатичните условия и в различните сезони варира в широки граници. Радонът може свободно да прониква в сградите през дефекти във външната обвивка на сградата и малки пукнатини в основите. Източник на радон могат да бъдат и подземни водни тела, от които се черпят питейни води. По-малка част от постъпването на радон в сградите се дължи на съдържанието на радий-226 в строителните материали, като най-широко разпространените са бетон, тухли и гранит.
 
Средната концентрация на радон в приземния атмосферен слой на открито е 10 Bq/m3 . Като правило, концентрацията на радон в сгради е по-висока и зависи от вида на строителните материали и наличието на отдушници. Средната концентрация на радон в сгради е 40 Bq/m3.
 
Радонът е основен фактор при облъчването на човека от естествени източници на йонизиращи лъчения. Колкото е по-високо нивото на радон в жилището, толкова по-голям е рискът за здравето.
 
Единственият начин да се установи каква е концентрацията на радон в едно помещение от жилището е използване на детектори за измерване наличието и концентрацията на радоновото лъчение. От голямо значение за отделянето (еманацията) на радон е концентрацията на радий-226 в почвата, както и нейната плътност. Различните типове скали и почви имат различно съдържание на радий-226 и различна пропускливост. Химическата инертност на радона му позволява да напуска мястото на образуване и да имигрира на десетки метри по дифузионен път в посока на по-малкото налягане.
 
 
Нормативна база и мерки
 
Съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2 от Наредбата за основни норми за радиационна защита (ДВ бр. 76/2012 г.) референтното ниво на средногодишната концентрация на радон във въздуха за съществуващи сгради е 300 Bq/m3 (бекерел на кубичен метър). Стойностите над референтното ниво изискват  предприемане на действия за намаляване на концентрацията на радон, но референтната стойност не следва да бъда разглеждана като строга граница между опасно и безопасно, а по скоро като указание за предприемане на мерки.
 
Министерство на здравеопазването препоръчва да се предприемат действия за намаляване концентрацията на радон във въздуха на съответните помещения, когато резултатите от изпитването на радон са над 300 Bq/m3. Намаляването на нивата на радон може да се осъществи лесно, ефективно и сравнително евтино чрез технически мерки, които се прилагат в редица държави в Европа и Америка.
 
Видовете мерки, които могат да се прилагат за намаляване на нивата на радон в сгради, зависят от измерените концентрации в съответната сграда и могат да се обобщят така:
  • подобряване на вентилацията, включително и по-често проветряване на помещенията - при нива на концентрацията на радон около 300-400 Bq/m3;
  • увеличаване степента на естествен обмен на въздух, което се осигурява чрез създаване на допълнителни вентилационни отвори, разположени в по-ниските части на сградата; инсталиране на принудителна вентилация, която увеличава степента на обмен на въздуха в обитаемите пространства, уплътняване на пукнатини в основата, канали и други - при нива на концентрацията на радон над 500 Bq/m3;
  • коригиращи мерки на етап проектиране, така че да не се позволява навлизането на радон в сградата чрез монтиране на принудителна вентилацияизграждане на отдушници - при нива на концентрацията на радон над 700 Bq/m3.
 
Технологии за снижаване на нивата на радон в сгради се прилагат от края на 80-те години на миналия век в някои страни по света. Масово използваните технологии са предназначени за сгради, в които основният източник на облъчване е теренът под сградата, а основните методи са два - пасивен и активен. При пасивния се нанася изолираща подова замазка или подът се покрива с изолиращо фолио. При активния метод в сградата се прави радонов аспиратор, който „изсмуква" радона от почвения слой под сградата и го изхвърляв атмосферата.
 
При необходимост от коригиращи мерки е необходимо консултиране със строителни специалисти (инженер-проектанти) за намиране на най-оптималното конкретно решение.
 
В рамките на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население са проведени курсове за информиране и обучение на специалисти в областта на строителството съвместно с Камарата на архитектите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
 
 
Очакван резултат от Програмата
 
Крайният продукт от Националното проучване е т.нар. радонова карта на България, която ще подпомогне процесите по проучване, проектиране и изграждане на жилищни и други сгради с обществено предназначение, предвид риска от радоново облъчване. Тя ще дава цялостна представа за това къде в страната има повишено съдържание на радон в почвите. Информацията ще бъде полезна при изграждането на нови сгради и ще подпомага гражданите при избора на място за нов дом. Ще позволи на собствениците на имоти да предприемат коригиращи мерки при извършване на строително-ремонтни дейности.
 
Резултатите от проучването ще бъдат сериозна основа за промени в нормативната база и изготвяне на норми за ново строителство и за ремонтни дейности. Заинтересованите лица ще знаят кои са лабораториите и експертите, с възможности да извършват измерване концентрацията на радона за терена, предмет на инвестиционното намерение и да ги консултират на етап проучване, проектиране и строителство.
 
 
 
 
Септември 2017 г.