Обява за конкурси в РЗИ - Силистра

1/6/2015
 
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
СИЛИСТРА
 
На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ
 
1.  „Директор” на  дирекция „Медицински дейности”
2.  „Директор” на  дирекция „Обществено здраве”
 
1.  Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжностите:
1.1.Минимални изисквания:
·  минимална степен на завършено образование: „магистър”;
·  професионален опит: 4 години;
·  минимален ранг: III младши.
1.2. Специфични изисквания:
За длъжността „Директор” на дирекция „Медицински дейности”: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина или дентална медицина.
За длъжността „Директор” на дирекция „Обществено здраве”: Образователно-квалификационна степен магистър по медицина и придобита специалност, като с предимство се ползват придобитите специалности по "Обща хигиена", "Комунална хигиена", "Хигиена на детско-юношеската възраст", "Хранене и диететика", "Трудова медицина" или "Радиационна хигиена" или лице с образователно-квалификационна степен магистър по специалността "Обществено здраве и здравен мениджмънт".
1.3. Допълнителни квалификации, носещи предимство за кандидатите:
·  компютърна грамотност (MS Word, MS Excel);
·  чуждоезикова подготовка
 
2.  Кратко описание на длъжностите:
„Директор” на  дирекция „Медицински дейности” - Организация, ръководство, контрол и координация на дейността в дирекция „Мeдицински дейности” съгласно функциите определени в Устройствения правилник на РЗИ.
„Директор” на  дирекция „Обществено здраве” - Организация, ръководство, контрол и координация на дейността в дирекция „Обществено здраве” съгласно функциите определени в Устройствения правилник на РЗИ с цел опазване на общественото здраве на населението в област Силистра.
 
3.  Граници /от-до/ на заплата за длъжността: от 430 до 1600 лева.
 
4.   Начин на провеждане на конкурса:
·  решаване на тест;
·  интервю
 
5.  Документи за участие в конкурсната процедура:
·  Писмено заявление за участие в конкурс /Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
·  Декларация от кандидатапо чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
·  Копие от документа за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
·  Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит;
·  Копие от документ за придобит ранг /ако кандидатът е работил като държавен служител/;
·  Копие от документи,удостоверяващи допълнителна квалификация /при наличие на такива/.
 
6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите се подават лично или от пълномощник в 10-дневен срок след датата на публикуване на обявата на адрес: РЗИ - гр. Силистра, ул. „Петър Мутафчиев” № 82 – етаж І, Звено за административно обслужване.
 
Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на РЗИ – Силистра и на интернет страницата на РЗИ – Силистра: http://rzi-silistra.com/.