Списък на допуснатите кандидати за длъжността “инспектор” в отдел “Контрол на нехранителните обекти и стоки”

5/11/2012
СПИСЪК
 
на допуснатите кандидати за длъжността
 “инспектор” в отдел “Контрол на нехранителните обекти и стоки” на дирекция “Здравен контрол”, обявена със Заповед № 22-01-145/11.10.2012 г. на Директора на РЗИ-Силистра.  
 
 
Допускат се до конкурс следните кандидати:
 
  1. Радослав Иванов Георгиев
  2. Пламена Георгиева Кузова
 
 
Посочените кандидати трябва да се явят на 14.11.2012 г. г. от 10:00 часа в сградата на РЗИ гр.Силистра, ул.Петър Мутафчиев № 82, етаж 3, стая № 44  за провеждане на конкурсния изпит:
 
І. Тест 
ІІ. Интервю.
 
 
Председател на комисията:………………..
 
 
 
 
 
 
СПИСЪК
на недопуснатите кандидати за длъжността
“инспектор” в отдел “Контрол на нехранителните обекти и стоки” на дирекция “Здравен контрол”, обявена със Заповед № 22-01-145/11.10.2012 г. на Директора на РЗИ-Силистра.
 
 
Име, презиме и фамилия
Основание за недопускане
Мариела Иванова Тодорова
Не отговаря на специфичните изисквания за заемане на длъжността - притежаване на образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по” специалност „Инспектор по обществено здраве”.
 
 
 
 
 
 
 
Председател на комисията:………………..