35. 1349 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДРОГЕРИЯ

3/4/2017
 
Звено за административно обслужване –
"фронт” офис
Административно звено, което обслужва издаването на акта – “бек” офис
Дирекция“Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”
 
Длъжност: Главен специалист  „Организатор  офис“
Длъжност: Специалист-деловодител
Телефон:086/816 119, 816 117
 
Адрес: гр. Силистра, ул. “Петър Мутафчиев”№82
E-mail: office@rzi-silistra.com,
Работно време: от 08:30 ч. до 17:00 ч.(всеки работен ден)
Дирекция „Медицински дейности”
 
Длъжност: Директор на дирекция „МД”
Телефон: 086/816 129 
Приемно време: вторник 09.00-11.00 ч.
 
Длъжност: Главен инспектор  дирекция „МД“
                     Главен експерт в дирекция „МД“
Телефон:   086/816 122, 086/ 816 -127
Адрес: гр. Силистра, ул. “Петър Мутафчиев” № 82
E-mail: md@rzi-silistra.com,
Работно време: 08.30 до 12.00ч.; 12.30 до 17.00 ч
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Правно основание:
чл. 239 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).
 
II. Характеристика:
 
Цел :
Да регламентира условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия.
 
Предмет:
В дрогерията се извършва търговия на  дребно с:
1.Лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание.
2.Продукти и стоки със значение за здравето на човека.
3.Медицински изделия.
 
III. Процедура по извършване на административната услуга:
 
Компетентен орган:
Дрогериите се откриват след регистрация в съответната Регионална здравна инспекция.
 
Заявител:
Всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или по законодателството на държава членка.
 
Необходими документи съгласно чл. 239, ал. 2 от ЗЛПХМ:
 1. Данни за Единния идентификационен код на търговеца или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава на лицата по чл. 238, ал. 1- осигурено по служебен път от РЗИ;
 2. Документ за образование на лицето, определено за ръководител на дрогерията – нотариално заверено копие;     
 3. Свидетелство за съдимост на лицето, определено за ръководител на дрогерията – оригинал;                                                                                                                                                   
 4. Медицинско свидетелство на лицето, определено за ръководител на дрогерията – оригинал;    
 5. Документ за платена държавна такса в размер, определен в тарифата, по чл.21, ал.2 от ЗКНВП.
 
Забележка: Исканията за административно обслужване и приложенията към тях до РЗИ  могат да се подават чрез лицензиран пощенски оператор.
 
Вътрешен ход на процедурата:
 • Заявлението за издаване на удостоверение за регистрация/за промяна на регистрацията на дрогерия се подава на гишето за административно обслужване  и се прилагат необходимите документи посочени в бланката за заявление;.
 • Услугата се заявява  писмено или устно ( с протокол)в звеното за административно обслужване(ЗАО) в  РЗИ- Силистра и се завежда в  деловодната книгаиЕдинната информационна система за документооборот от служителите на ЗАО.
 • В 14-дневен срок от постъпване на заявлението за регистрация на дрогерия главен инспектор от РЗИ  извършва проверка относно спазване изискванията на Наредба №29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията(обн.ДВ,бр.109/23.12.2008г.).
 • В случаите, когато се установи, че не са спазени изискванията на цитираната наредба, в 7-дневен срок от извършване на проверката проверяващият инспектор  дава предписания и определя срок за отстраняването им.
 • В 28-дневен срок от подаване на заявлението Директора на РЗИ издава удостоверение за регистрация на дрогерия, което се връчва на  заявителя.
 • Удостоверението може да  бъде получено на място в РЗИ или на посочен адрес в случай, че е заявено получавано  чрез лицензиран пощенски оператор.
 
IV. Основание и ред за отнемане на удостоверението
Директорът на РЗИ прекратява със заповед регистрацията на дрогерия:
 1. по молба на лицето, получило  удостоверението за регистрация на дрогерията;
 2. с прекратяване на дейността на лицето по чл.238, ал.2, за което то уведомява съответното РЗИ.
 
V. Такси:

Съгласно чл. 32 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с ПМС № 296 от 04.12.2007 г., (Обн. ДВ. бр.106/14.12.2007 г., изм. и доп.ДВ. бр.39/22.12.2012 г.):
1. За оценка на документация за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия се заплаща такса в размер 200 лв.
2. За оценка на документация за промяна в удостоверението за регистрация на дрогерия се заплащат следните такси:
- при промяна на адреса на дрогерията – 100 лева
- при промяна на ръководителя на дрогерията – 100 лева
3. За издаване на заверено копие на удостоверение или друг документ се заплаща такса в размер 10 лв. за всеки екземпляр.
 
Таксата може да бъде заплатена по следните начини:

1. В брой – на касата на РЗИ -  гр. Силистра, ул. "Петър Мутафчиев" №82 , ет. 1
2. По банков път:  
SG ЕКСПРЕСБАНК
BIC:TTBBBG22
IBAN: BG57 TTBB9400 3125 4907 7
 
В случаите на заявена услуга чрез лицензиран пощенски оператор заявителят прилага към документите  копие на платежен документ за внесена такса по банков път.
 
Образци на документи: