15. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В СТРАНАТА

10/10/2013
 
 
Звена за административно обслужване „Фронт” офис
Административни звена, обслужващи издаването на акта „Бек” офис
Дирекция“Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”
 
Дорина Йовева
Длъжност: Главен специалист  „Организатор  офис“
 
Дарина Николова
Длъжност: Специалист-деловодител
 
Телефон:086/816 119, 816 117
Адрес: гр. Силистра, ул. “Петър Мутафчиев”№82
E-mail: info@rzi-silistra.com,
Работно време:
от 08:30 ч. до 17:00 ч.(всеки работен ден)
Дирекция „Медицински дейности”
Д-р Капка Пенева
Директор на дирекция „Медицински дейности”
Телефон:  086/816 123
Приемно време: вторник 09.00-11.00 часа
 
Д-р Геновева Денкова
Главен експерт  в дирекция „МД” 
Телефон:  086/816 122
 
Адрес: гр. Силистра,
ул. “Петър Мутафчиев” № 82
E-mail: md@rzi-silistra.com,
Работно време:
08.30 до 12.00ч.;  от 12.30 до 17.00 ч.
 
 
І. Правно основание:
 
Чл. 32 от Наредба № 34 от 29 декември 2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
 
II. Характеристика
 
Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укажат условията и редът за подаване на документи за допускане до държавен изпит за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
 
Предмет:
С услугата се извършва приемане на документи за допускане до явяване на държавен изпит за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
 
Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга
Специалност в системата на здравеопазването се придобива след изпълнение на учебната програма и успешно положен теоретичен и практически изпит пред държавна изпитна комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването.
Висшите училища организират, регистрират, провеждат и контролират обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, а Военномедицинската академия - обучението по военномедицинските специалности.
Специалност могат да придобиват правоспособни медицински специалисти с висше образование по специалностите от професионални направления “Медицина”, “Дентална медицина”, “Фармация” и “Здравни грижи”. Специалност в системата на здравеопазването могат да придобиват и немедицински специалисти с висше образование, по определен в Наредба №34 от 29 декември 2006г.
До държавен изпит за специалност се допускат специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план.
Държавните изпити за специалност се организират ежегодно и се провеждат в две изпитни сесии: от 1 до 31 май и от 1 до 31 декември.
           
ІII. Процедура по приемане и представяне на документи за придобиване на специалност в медицинските университети в страната:
 
Компетентен орган:
Регионална здравна инспекция или
Ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия, към които са записани за обучение.
           
Заявител:
Всяко лице, което е започнало специализация в системата на здравеопазването и е изпълнило съответната учебна програма и индивидуален учебен план.
 
Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъдат приети и представени документи за придобиване на специалност в медицинските университети в страната
           
Необходими документи
 
1.    молба за допускане до изпит за специалност
 
Забележка:Молбата се подава в срок от 1 до 31 януари за изпитната сесия през май и от 1 до 31 август за изпитната сесия през декември
2.    книжка за специализация;
3.    документ, удостоверяващ професионален стаж;
4.    удостоверения за проведено индивидуално или курсово обучение;
5.    копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от съответните ръководители, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности (операции, манипулации и др.);
6.    атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност, реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план;
7.    документи, удостоверяващи уведомяването на районната здравноосигурителна каса и на регионалния център по здравеопазване от специализиращия “Обща медицина” за периода на практическото обучение, в случаите по чл. 13, ал. 5 и 6 от Закона за лечебните заведения;
8.    копие на документи за платената стойност на обучението, когато е срещу заплащане.
Забележка: лицата, които са допускани преди това до явяване на изпит за специалност, представят само молба и 2 плика с попълнен адрес на получател без придружаващи други документи.
 
Вътрешен ход на процедурата
Молбата за допускане до изпит за придобиване на специалност, се адресира до ръководителя на висшето училище или на Военномедицинската академия чрез Директора на РЗИ.
Молбата и придружаващите я документи се подават в звеното за административно обслужване в РЗИ-Силистра и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.
Молбата и приложените документи се предават ежедневно на Директора на дирекция „Медицински дейности“, който насочва документите към длъжностното лице в дирекцията,което отговаря за организацията на следдипломното обучение в системата на здравеопазване.
В срок от 3 работни дни от подаване на заявлението длъжностното лице извършва проверка на изискуемите документи.
При наличие на непълноти, заявителят се уведомява писмено за необходимостта от допълване на преписката и се определя срок за отстраняването им.
Молбата и придружаващата документация се окомплектоват от длъжностното лице главен експерт и в срок до 31 януари за майската изпитна сесия и 31 август за декемврийската изпитна сесия, се изпращат в съответното висше училище с придружително писмо, подписано от Директора на РЗИ.
 
Резултат от процедурата:
Заявителите придобиват право да бъдат допуснати до явяване на изпит за придобиване на специалност.
 
Такси:
Не са предвидени такси за приемане и представяне на документи за придобиване на специалност.
 
IV. Образци и формуляри:
 
- Молба за допускане до изпит за придобиване на специалност – Образец 15