Резултати от изследванията за костна плътност от кампанията на 08 и 09.12.2005 г.

30/12/2010

При кампанията на 8 и 9 декември 2005 г. бяха обхванати 209 души, от които 5 мъже. Кампанията се проведе в рамките на програма „Остеопороза на работното място”. Включени бяха следните колективи: „Дунав” АД – 70 души, „Оргтехника” АД – 55 души, ЦДГ от гр. Силистра – 84 души. Общо отклонения бяха установени при 58 души, което е 28% от изследваните. От тях 50 човека са с остеопения (24,2%) и 8 души с остеопороза (3,8%). От 50-те души с остеопения 23-ма души са от ЦДГ, 19 души от „Дунав” АД и 8 души от „Оргтехника” АД. От 8-те човека с остеопороза 3-ма души са от „Оргтехника” АД, 3-ма души от ЦДГ и 2-ма души от „Дунав” АД.

От изследваните 70 човека от „Дунав” АД са установени 21 човека с отклонения (19 души са с остеопения и 2 души са с остеопороза). Общо лицата с отклонения са 30% от изследваните.

От „Оргтехника” АД от 55 души изследвани са установени с отклонения 11 души (20% от изследваните), от тях 8 души са с остеопения и 3-ма души с остеопороза.

От 84 изследвани от персонала на ЦДГ с отклонения са открити 26 човека (23 с остеопения и 3 с остеопороза). Общо с отклонения са 30% от изследваните.

По възраст от общо 58 човека с отклонения 28 души (48,3%) са под 50 години, от които 5 души са под 40 години (8,62%). Над 50 години са 30 души (51,7%) и от тях 4 души са над 60 години. Видно е, че съотношението под и над 50 години е приблизително 1 : 1. От лицата с отклонения под 40 годишна възраст 2-ма души са с остеопороза и 3-ма души с остеопения.

При изследването през 2004 година са включени 314 души , от които 2 мъже. Установени са с остеопороза 2,2% от изследваните и с остеопения 39,1% в сравнение с изследването през 2005 година, когато с остеопорза са 3,8%, а с остеопения 24,2%. Общо с отклонения през 2004 година са били 41,3%, а през 2005 година 28%. В норма през 2004 год. са били 58,7% от изследваните, а през 2005 год. 72%.

Резултатите за 2004 г. за страната показват общо 7,8% за остеопороза, 27,8% за остеопения и 64,4% в норма. За сравнение данните за Силистра са както следва: остеопороза 3,8%, остеопения 24,2% и в норма 72%. С възрастта отклоненията за остеопороза се увеличават, съответно до 40 години 3,4%, от 51 до 60 год. 10,5% и над 60 год. 40,3%; за остеопения максимални стойности са във възрастта 51 - 60 год.(40,4%), а минималните под 40 години. Общо над 50 годишна възраст с отклонения са повече от 50% от изследваните.