АНКЕТА ЗА АЛКОХОЛА

30/12/2010
Какво знаете за алкохола
/с ученици от VІ клас/

   Анкетирани са 100 ученици от VІ клас от четири училища в гр.Силистра: СОУ”Ю.Гагарин”, ОУ”Кирил и Методий”, ОУ”Ив.Вазов” и ОУ”Й.Йовков”, от които 56 момичета и 44 момчета. Най-много (65 деца) са на възраст 12 години, а 34 деца са на възраст 13 години и 1 дете е на 14 години.

   На въпроса „Кои системи в човешкото тяло се увреждат при употребата на алкохол?” най-много (75 броя) са отговорите за сърдечно-съдовата система, следват 63 отговора за нервна система и на 3 и 4 място са отговорите за полова система (30 отговора) и храносмилателна система (28 отговора). Общо отговорите са правилни и голям брой деца са дали повече от един отговор.

   На въпроса „На коя система алкохола влияе най – силно?” отговора е само един. Участниците са дали повече от един отговор – съответно 47 за нервна система и 46 за сърдечно-съдова система. Верният отговор е нервна система, която е най-силно уязвима, защото алкохолът действа като наркотик. Видно е, че знанията за системите в човешкия организъм са недостатъчни, което е оправдано за възрастта.

   На въпроса „Системната употреба на алкохол води ли до т.н. „алкохолна болест?” 77 деца са отговорили правилно – „да”. С „не” и „не знам” са отговорили общо 23 деца. Това означава, че трябва да се разширят познанията за алкохолната болест.

   На въпроса „Кои от следните заболявания се дължат на употребата на алкохол?” отговорите са повече от един. Най-много отговори са посочени за инфаркт (53 броя) и за рак на черния дроб (49 броя) и те са правилни. Доста отговори съответно 27 има за мозъчен удар и 18 за язва на стомаха, които също са правилни. Общо повече от един отговор са дали почти всички анкетирани и това показва, че имат добри знания за действието на алкохола.

   На въпроса „Увреждат ли се половите клетки при употребата на алкохол?” 50% от анкетираните отговорят с „да”, което е правилният отговор. В същото време 33 деца не знаят отговора как влияе алкохола върху половите клетки и какви са последиците за младите хора.

   На въпроса „Вредно ли е за бременни жени употребата на алкохол в малки количества?” – много голям брой (68 от 100 деца) отговарят, че е вредно, което е правилният отговор. Но също доста голям брой (27 деца) са дали отговор „не” – т.е. не са наясно, че алкохолът и в малки дози е вреден за бременни и кърмещи жени, както и за подрастващи.


ИЗВОДИ:
  • Обучението за влиянието на алкохола трябва да започне още в началния курс;
  • Акцентът трябва да внушава, че алкохолът е наркотик и води до пристрастяване (зависимост);
  • Да се наблегне, че алкохолът е по-опасен за: подрастващите; за бременните жени и бъдещите родители.
„ЗА или ПРОТИВ употребата на алкохола”
/с ученици от VІІІ клас/
   Анкетирани са 100 ученици от VІІІ клас от четири училища в гр.Силистра: СОУ”Ю.Гагарин”, ОУ”Кирил и Методий”, ОУ”Ив.Вазов” и ОУ”Й.Йовков”., от които 46 момичета и 54 момчета. Най-много (59 деца) са на възраст 14 години, а 31 деца са на възраст 15 години. Има 6 деца на 13 години и 4 деца на 16 години. На въпроса „Какво е Вашето отношението към употребата на алкохол?” 65 ученика са отговорили, че са „против”, а 35 ученика, че са „за”, т.е. одобряват употребата на алкохол. Видно е, че повече от 1/3 имат положително отношение към алкохола, което е тревожно.

   На въпроса „Употребявате ли алкохол?” – с „да” са отговорили 14, а с „не” – 41 ученика. Най-много са отговорилите „понякога” – 45 ученика. Заедно с употребявалите стават общо 59 деца, които вече са имали среща с алкохола. Този факт също е тревожен, защото се касае за повече от половината от анкетираните.

   На въпроса „Ако е да - от каква възраст?” най-много са от 13 години (11 броя) и от 14 години (16 броя). Има четири отговора от 10 годишна възраст и два от 8 г. От тези данни става ясно, че е снижена възрастта, от която се опитва алкохол. Подобни са данните от проучване на национално ниво.

   На въпроса „Ако е не - защо?” Отговорите са повече от един. Най-много отговори са посочили „защото е вреден” - 44 ученика. Другата възможна причина „защото не ми харесва” е посочена от 20 ученика. Тези отговори показват ясно, че учениците познават добре действието на алкохола върху човешкото здраве.

   На въпроса „Ако употребявате алкохол - защо?” от 100 анкетирани 34 ученика са посочили, че пият „за да се отпуснат”. Други отговори са: от „любопитство” – 16 ученика и „да подражавам на приятелите си” – 14 ученика, което е характерно за възрастта на анкетираните.

   На въпроса „Колко често пиете?” – най-голям брой са отговорите „понякога” – 43 ученика и 12 ученика – 1 път седмично, а ежедневно пият само 5 ученика.

   На въпроса „Какъв алкохол предпочитате?” – дадени са повече от един отговор, но най-много са посочили бира (44 ученика). Отговор „концентрат” са посочили 19 ученика. Тези данни също дават повод за размисъл, че се подценява опасността от алкохола за подрастващите.

   На въпроса „Сервират ли Ви алкохол в заведение?” положително са отговорили 40 ученика, с „не” – 22 от анкетираните. 26 ученика са дали отговор” не си поръчвам” от общо 37 ученика, които са отговорили, че не употребяват алкохол.

ИЗВОДИ:

  • Повече от 50% от анкетираните употребяват алкохол;
  • Снижена е възрастта за начална употреба на алкохол;
  • Голям брой ученици използват алкохол „за да се отпуснат”;
  • Необходим е контрол в заведенията дали се сервира и употребява алкохол от подрастващите.

Нач.отдел:”ООЗ”
/Д-р В.Славова/